Отпуснатите през февруари потребителски кредити са били с по-висока лихва спрямо раздадените заеми през същия месец на миналата година, става ясно от статистическите данни на Българска народа банка (БНБ).
През февруари 2014 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в лева се повишава в сравнение с февруари миналата година с 0,52 процентни пункта (пр.п.) до 12,01%. При заемите в евро увеличението е по-малко - ръст от 0,04 пр.п. до 9,44%.

Средната лихва по новите жилищни кредити в лева обаче намалява - с 0,21 пр.п. за една година до 6,84% през февруари 2014. Ипотеките в евро следват тенденцията при потребителските кредити. Средната лихва по евровите жилищни кредити достига 7,38% към края на февруари 2014 г., което е с 0,14 пр.п. повече спрямо година по-рано.

Спрямо януари тази година средната лихва при потребителските левови заеми намалява с 0,11 пр.п., а по тези в евро се понижава минимално с 0,03 пр.п. Спад на месечна база има и при лихвата по ипотеките - съответно 0,13 и 0,21 пр.п. за жилищните кредити в лева и евро.

Очакван спад има и при лихвите по новооткритите депозити от граждани през февруари 2014 г. При влоговете в лева средният лихвен процент се понижава с 0,89 пр.п. на годишна база до 3,66%, докато при евровите депозити намалението е 0,68 пр.п. до 3.36%.

На месечна база средната лихва по депозитите в лева спада с 0.23 пр.п., а по тези в евро - с 0.08 пр.п.