Преките инвестиции в страната за януари - април 2013 г. възлизат на 408.5 млн. евро, което представлява 1.0% от Брутния вътрешен продукт на страната, съобщи вчера БНБ. Чуждестранните вложения у нас намаляват с 60% в сравнение със същия период на миналата година, когато размерът им е бил 1069 млн. евро.
Привлеченият през януари-април 2013 г. Дялов капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти във/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания от/по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 293.8 млн. евро. Той е по-нисък с 11.7 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия месец на 2012 г. (282.1 млн. евро). Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти възлизат на 37.2 млн. евро, при 69 млн. евро за януари-април 2012 г.
Чуждестранните инвеститори все още влагат повече у нас, отколкото изтеглят обратно. Нетната разлика обаче намалява до 84.3 млн. евро, при 752.8 млн. евро за първите 4 месеца на 2012 г. Реинвестираната от чуждестранните инвеститори печалба се оценява на 30,4 млн. евро.