„Свинекомплекс Николово“ вече има нов собственик в лицето на регистрираната в Люксембург компания „Вестпарк Файненшъл груп“. Според уведомленията, изпратени до фондовата борса, досегашните основни акционери - „КНТ“, „Лаудис Агро“, „Лаудис Холдинг Груп“ и „Лаудис Интернационал“, са продали в един и същи ден акциите си, представляващи 96,38% от капитала на дружеството. Цената на сделките не се съобщава, а по закон те може да са различни от пазарните, ако са сключени на извънборсов пазар. Последните сделки с акции на „Свинекомплекс Николово“ са сключвани при цена 2.345 лв., което оценява пазарната й капитализация на 6.16 млн. лв.
Новият собственик е чуждестранно юридическо лице, за което в българския търговски регистър липсва всякаква информация. От уведомлението става ясно само, че то е регистрирано в Щрасен, Люксембург, с председател на Съвета на директорите Марк Клабин Мейр. В България дружеството се преставлява от адвокат Пламен Макавеев.
Напълно възможно е зад офшорката да стоят досегашните собственици, които използват регистрацията в Люксембург, за да намалят законно дължимите данъци върху печалбата. Показателен е фактът, че в публикуваната тези дни покана за свикване на редовно събрание на акционерите липсват точки за промени в състава на управителните органи. Разбира се, това може да се направи и на извънредно общо събрание.
„Свинекомплекс Николово“ завършва първото тримесечие на годината с консолидирана загуба от 326 хиляди лева и приходи от 2,85 млн. лева.
В началото на годината „Свинекомплекс Николово“ осъществи увеличение на капитала си със собствени средства от 1,5 млн. лева на 2,625 млн. лева. Новите акции бяха допуснати за търговия на фондовата борса през април. Управителният съвет вече има правомощия да увеличава по своя инициатива капитала на дружеството до 10 млн. лева в следващите 5 години. В този период УС ще има възможност да емитира и по-сложни финансови инструменти като конвертируеми облигации /книжа, които дават право на гарантиран годишен доход за определен период, след което се преобразуват в обикновени акции/ и варанти, даващи право да се запишат акции от следващо увеличение на капитала.