Програмата „Америка за България“ на едноименната фондация предлага нови възможности за финансова подкрепа на проекти, свързани с гражданското общество, социалната сфера и културния туризъм. Програмата е без краен срок, което ще рече, че кандидатстването върви постоянно. Сумата за финансиране тръгва от 5000 $ и достига максимално до 2 000 000 $.
Бенефициенти по тази програма могат да бъдат неправителствени организации, физически лица, общини, земеделски стопани и организации на земеделци, библиотеки, читалища, университети.
По отношение на модула „Гражданско общество и демократични институции“ фондация „Америка за България“ подкрепя инициативи, утвърждаващи върховенството на закона, гражданското общество и демократичните институции. В продължение на някои от проектите, започнати от Американската агенция за международно развитие, както и от други американски правителствени институции, фондацията работи с неправителствени организации в следните направления: укрепване на съдебната система; утвърждаване на доброто управление; подпомагане на независимата преса /подкрепа на разследващата журналистика, за обучение на журналисти или за професионално израстване на местните и регионални медии; насърчаване на гражданското участие/.
В социалната сфера фондация „Америка за България“ покрепя инициативи за създаване на равни възможности за развитие на хора в неравностойно положение. Фондацията се стреми да повиши образоваността и нивото на трудовата заетост на бедните в страната, като така подкрепя потенциалния им принос в развитието на частния сектор. Фондацията ще подкрепя инициативи, които по измерим начин намаляват броя на отпадащите от училище и повишават родителската съпричастност към образованието, в началните етапи на местно, а по-късно на регионално и национално равнище; подобряват условията в училища, които не покриват националните стандарти, първо в подбрана пилотна група в бедни райони, а след това и в разумно разширен обхват; повишават трудовата заетост и възможностите за генериране на доход чрез трудово посредничество и опити за започване на работа, свързана с общински структури и работодатели, които водят към създаване на източник на доходи във всяко семейство.
По отношение на културния туризъм фондацията подкрепя инициативи за популяризиране на богатата и значима история на България. Една от целите е да създадат информирани и заинтересовани кадри, които да се грижат за съхранението и популяризирането на артефактите. Другата цел е историческото наследство да се представи атрактивно и достъпно, за да може активно да привлича туристи и посетители, което би подпомогнало икономическото развитие на региона.
Фондацията предвижда да финансира разработването и експонирането на подбрани археологически паметници, много от които ще се превърнат в обекти със световна значимост; проучвания, извършени с използване на технологии, недостъпни досега за българските археолози, обещават да привлекат вниманието на света към важни етапи в развитието на първите хора, живели по българските земи, или към световната значимост на тракийската, римската или отоманската цивилизации.
В заявките за грант във формата на резюме трябва да се опише идеята на проекта, като се посочват местоположение, период и бюджет. Запитването се изпраща по електронен път. Одобрението на идейния проект се получава до 1 месец. След одобрение на идейния проект се попълват формуляр за кандидатстване и формуляр за бюджета.