Проектни разработки, свързани с природата и биологичното разнообразие, могат да получат финансова подкрепа по европейската програма LIFE+. Заедно с това в тази сфера се подпомагат също и проекти, насочени към развитието на политиката и управлението на околната среда, а също и информацията и комуникациите в тази област. Управляващият орган е Европейската комисия, а крайният срок, до който трябва да се депозират проектните предложения, изтича на 25 юни 2013 година в 16 ч брюкселско време.
Самото финансиране е в различни размери по отношение на отделните видове проекти. По LIFE+ за проекти, свързани с природата и биологичното разнообразие, делът на финансовата помощ от ЕС е до 50% от приемливите разходи. По изключение максимален дял на съфинансиране до 75% може да се прилага по отношение на предложенията, които са насочени към приоритетни местообитания или видове съгласно Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.
По LIFE+ относно политиката и управлението на околната среда делът на финансовата помощ от ЕС е до 50% от приемливите разходи, същият е размерът на подкрепата и по програма LIFE+ „Информация и комуникации“.
Бенефициенти по програмите могат да бъдат лица, регистрирани в държавите-членки на Европейския съюз или в Хърватия като публични или частноправни организации, субекти и институции.
По LIFE+ „Природа и биологично разнообразие“ главната цел е свързана с опазване, съхранение, възстановяване, наблюдение и улесняване на функционирането на природните системи,
природните местообитания, дивите флора и фауна
Идеята е да се намалят и дори да се спрат загубите, които търпи биологичното разнообразие, включително разнообразието на генетични ресурси, в рамките на ЕС.
При LIFE+ „Политика и управление на околната среда“ главните цели са съотнесени към различните направления. При категорията „Изменение на климата“ проектите могат да се отнасят до стабилизиране на съдържанието на парникови газове в атмосферата на равнище, при което глобалното затопляне да не надхвърли 2 градуса; в раздела „Води“ разработките трябва да визират дейности, свързани с допринасяне за повишаване на качеството на водите чрез разработване на икономически ефективни мерки за постигане на добро екологично състояние, с оглед разработването на планове за управление на речните басейни съгласно Директива 2000/60/ЕО (Рамковата директива за водите).
По отношение на въздуха проектите е редно да са насочени към постигане на нива на качество на въздуха, които не пораждат значителни отрицателни въздействия и опасност за
човешкото здраве и околната среда
Свързаните с почвите разработки трябва да са с насоченост към опазването и осигуряването на устойчивото използване на почвите чрез запазване на функциите им, предотвратяване на опасностите за почвите, смекчаване на тяхното въздействие и възстановяване на влошени почви.
Проектите по отношение на градската околна среда трябва да предвиждат дейности, които да допринасят за подобряване на екологичното състояние на урбанизираните райони в Европа. Ще се поощряват финансово и проекти, които съдействат за разработване и прилагане на политика относно шума в околната среда.
Специално внимание се отделя на работата с химикали. Шанс за финансиране имат разработките, насочени към подобряване до 2020 г. на опазването на околната среда и здравето от рисковете, причинени от използването на химикали, чрез прилагане на законодателството относно химикалите, по-специално Регламент (ЕО) No 1907/2006 (REACH) и Тематичната стратегия за устойчиво използване на пестициди.
В сферата на околната среда и здравето могат да получат финансиране такива теми, които са насочени към развиване на информационна база за политиката в областта на околната среда и здравеопазването, като са адекватни на Плана за действие в областта на околната среда и здравеопазването. ),
Акцент в предвидените за финансиране от ЕС сфери са и природните ресурси и отпадъците. Предвижда се
финансова подкрепа за мотивирани и аргументирани идеи
които възнамеряват да се занимават с разработване и изпълнение на политики, предназначени за осигуряване на устойчиво управление на природните ресурси и отпадъците, подобряване на екологичните показатели на продуктите, на моделите за устойчиво развито производство и потребление, предотвратяване, оползотворяване и рециклиране на отпадъците. Тук влизат и проекти, чиято реализация ще спомогне за ефективното прилагане на Тематичната стратегия за предотвратяване и рециклиране на отпадъците.
Друг специален раздел, по който може да се кандидатства, са горите. На финансиране ще се радват проекти, свързани с осигуряване, особено чрез координационна мрежа на ЕС, на конкретна и всеобхватна основа за обмен на информация, необходима при определяне на политиката относно горите във връзка с изменението на климата (въздействие върху горските екосистеми, ефекти на смекчаване и заместване), биологичното разнообразие (базова информация и защитени горски зони), горските пожари,
състоянието и защитните функции на горите
(вода, почва и инфраструктура), както и допринасяне за опазване на горите от пожари.
Няма да бъдат пренебрегнати и проектни идеи, които са в пряка връзка с нововъведенията. Те обаче трябва да съдържат мотивирана обосновка на това по какъв начин могат да допринесат за развиването и нагледното прилагане на подходи за иновативна политика, като се използват технологии, методи и инструменти в помощ на изпълнението на Плана за действие в областта на екологичните технологии (ЕТАР).
Друга посока на разработките по програмата LIFE+ „Политика и управление на околната среда“ са стратегическите подходи: насърчаване на ефективното изпълнение и прилагане на законодателството на Съюза в областта на околната среда и подобряване на базата от знания за политиката в областта на околната среда; подобряване на екологичните показатели на МСП.
По програмата LIFE+ „Информация и комуникации“ ще се поощряват разработки, свързани с разпространяване на информация и повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда, включително мерки за предотвратяване на горски пожари; и осигуряване на подкрепа за придружаващи мерки, като предоставяне на информация, осведомителни дейности и кампании, конференции и обучения, включително обучения по предотвратяване на горски пожари.
Реалните действия по проектите, които ще спечелят финансиране, ще започнат най-рано на 1 юни 2014 г.