Търси се европейско финансиране за изграждане, реконструкция и рехабилитация на довеждаща техническа инфраструктура до индустриалния парк

Община Русе да участва като партньор на „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД при подготовката и изпълнението на проект за реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура, предлага на Общинския съвет кметът Пенчо Милков. Проектът ще кандидатства за финансиране по процедура за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции, финансирана от Плана за възстановяване и устойчивост.
Една от дейностите по проекта включва реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова довеждаща техническа инфраструктура до и от „Индустриален парк ЛВЗ“, в т.ч. ул. „Охрид“, ул. „Тракция“ и пътен възел по бул. „Тутракан“. Включено е изграждане на нов паркинг и доизграждане на ул. „Охрид“, в т.ч. улично осветление, разположени на западния вход на територията. Реализацията на този подобект ще облагодетелства както служителите на Индустриалния парк, така и служителите на фирми, разположени на територията на бившето предприятие „Родопа“, северно от паркинга. Другата група облагодетелствани от реализацията на паркинга и улицата лица ще бъдат живущите в непосредствена близост до парка.
Включена е реконструкция и рехабилитация на пътен възел по бул. „Тутракан“, в т.ч. пътна естакада /мост/ и улични платна на възела, чиито техническо състояние е изключително лошо и занемарено.
Община Русе, като собственик на включената в обхвата на тази дейност инфраструктура, има възможност да се включи като Партньор на „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД, от което за нея не произтичат никакви финансови ангажименти. Цялото необходимо съфинансиране в размер на минимум 20% от общите допустими разходи ще бъде осигурено от „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД. Поради това кметът предлага предложението на дружеството да бъде подкрепено.
Процедурата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции бе отворена на 2 юни. Срокът за подаване на проектни предложения 02.11.2023 г., а общият й бюджет възлиза на 212 500 000 лв. Минималният размер на безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция е 1 млн. лв., а максималният - 40 млн. лв.
Проектът на „Индустриален парк ЛВЗ“ включва и дейности по изграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна техническа инфраструктура, изграждане на научноизследователска (иновативна) инфраструктура за осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност и изграждане на екологична вътрешна инфраструктура.