Редът, по който общинската администрация досега е репатрирала излезли от употреба автомобили от улиците на Русе, вероятно е в конфликт със закона. Заключението произтича от решение от Административния съд в Русе по частна жалба, в която гражданка оспорва заповедта на зам.-кмета Димитър Недев за принудително преместване на джипа й „Ленд Ровър Дискавъри“ и транспортирато му до център за разкомплектоване.
Автомобилът е била паркиран на бул. „Родина“. На 6 октомври миналата година е съставен констативен протокол, в който комисия установява, че лендровърът е трябвало да мине на предишния си технически преглед през юли 2018 г. Поради това на предното му стъкло е поставен стикер, представляващ разпореждане за доброволно преместване. На 31 октомври комисията установява, че даденото предписание за доброволно махане на автомобила в 14-дневен срок не е изпълнена и джепът си стои на същото място. Следва заповед на зам.-кмета Димитър Недев от 6 януари тази година, с която е разпоредено джибът да бъде принудителното транспортиран до центъра за разкомплектоване.
Потърпевшата обжалва тази заповед в Административния съд, от чието решение става ясно, че макар тя да е била в явно нарушение, издадената заповед за преместване влиза в противоречие с нормативни актове от по-висока степен, поради което следва да бъде обявена за нищожна.
На първо място заповедта се позовава на Наредба 15 за управление на дейностите с битови строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе. Според съда с приемането й Общинският съвет е дописал неправомерно закона, приравнявайки излезлите от употреба моторни превозни средства с битовите отпадъци. По приложението на чл. 13 от Закона за управление на отпадъците обаче е издадена Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (НИУМПС), според която те не са масово разпространен вид отпадък.
На второ място, съобразно чл. 112, ал. 1, т. 4 от Закона за управление на отпадъците, кметът може да овласти друго лице да контролира спазването на изискванията, само ако се касае за масово разпространени отпадъци, но не и на излезли от употреба МПС. Така че издадената заповед е „акт на лице, която няма необходимата компетентност“.
По тези причини съдът обявява за нищожна заповедта на зам.-кмета Димитър Недев. Решението може да се обжалба във Върховния административен съд и предстои да видим дали това ще бъде направено. Междувременно изглежда възможното решение е заповедите за репатриране на излезли от употреба автомобили да се издават от кмета, а не от заместниците му. И да се позовават не на общинската наредба 15, а на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (НИУМПС), приета с ПМС номер 11 от 15 януари 2013 г.