„Комплексен онкологичен център - Русе“ ЕООД е с най-добри финансови резултати за 2022 г. сред осемте общински дружества, показват готовите вече счетоводни отчети за миналата година. „КОЦ-Русе“ реализира приходи от 34,4 млн. лева и 546 хил. лева печалба. На другия полюс е „Общински транспорт Русе“ с почти същата размер загуба - 556 хил. лева. Останалите шест общински дружества са завършили 2022 г. с малка печалба в размер между 6 и 73 хил. лева. Кметът Пенчо Милков предлага на съветниците печелившите фирми да бъдат освободени от внасяне на дивидент.
Общинско търговско дружество „Комплексен онкологичен център - Русе“ ЕООД е с основен капитал 6 630 250 лева. Главните му приходи са по договори със здравната каса за медицински услуги, от потребителски такси и възнаграждения - 34 013 хил. лева. В изпълнение на инвестиционната си програма за 2022 г. със собствено финансиране са закупени машини и оборудване на обща стойност 122 020 лева. През миналата година е пуснат в експлоатация изграден със собствени средства фотоволтаичен парк с мощност 40kW за покриване на собствени потребности от ел. енергия.
„Общински транспорт Русе“ ЕАД отчита 6,9 млн. лева приходи за миналата година, но само малко над 2 млн. са от дейност. Дружеството е получило 1,46 млн. лева субсидии за покриване на загуби, 578 хил. лева по програмата за компенсиране небитови клиенти на ел.енергия, 134 хил. лева по мярката 60/40, 47 хил. лева във връзка с Ковид-19 и още 173 хил. лева за компенсиране последствията от Ковид-19.
Дружеството е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ при изпълнение на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт - електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“ и отчита отчита като финансирания по проекта суми в размер на 21,559 млн. лева, като са отчетени и 2,35 млн. лева текущи приходи, пропорционално на начислените амортизации за съответните активи.
През 2022 г. са доставени 24 употребявани автобуса Van Hool A330, доставени са и въведени в експлоатация 37 нови разделителни стрелки по контактната мрежа в рамките на проекта по ОПОС, проведена е процедура по доставка на 15 нови тролейбуса и е подписан договор с изпълнител. Очаква се доставките да започнат от третото тримесечие на 2023 г. Проведена е процедура за избор на изпълнител на система за видеонаблюдение и броене на пътниците в обществения транспорт, подписан е договор за изграждане на БКТП 2*1000kVA на терена на новото депо на дружеството. Очаква се приключване на строителните дейности до края на първото полугодие на 2023 г.
„Общински пазари“ приключва със счетоводна печалба в размер на 73 хил. лева, което е с 87 хил. лева по-малко от печалбата през 2021 г. Окончателният финансов резултат след данъчно облагане е нетна печалба в размер на 66 хил. лева. Внесен е дивидент за 2021 г. в размер на 103 хил. лева, а разходите за придобиване на дълготрайни активи са в размер на 581 хил. лева.
„Диагностично консултативен център 1 - Русе“ ЕООД реализира приходи с 641 хил. лева повече спрямо предходната 2021 г., което се дължи на увеличените със 569 хил. лева приходи от НЗОК. Всички прегледи и изследвания са се увеличили спрямо 2021 г. Финансовият резултат от обичайната дейност през 2022 г. е счетоводна печалба в размер на 59 хил. лева, при печалба в размер на 49 хил. лева през 2021 г. 
„Медицински център 1 - Русе“ ЕООД приключва 2022 г. със счетоводна печалба в размер на 6402 лева и приходи от 331 хил. лева. Лечебното заведение е в добро финансово състояние и няма неразплатени или просрочени финансови задължения и кредити.
„Център по дентална медицина 1 - Русе“ ЕООД приключва финансовата 2022 г. с печалба в размер на 28 хил. лева,  при отчетена печалба от 71 хил. лева през 2021 г. В лечебното заведение са осъществени над 13 000 посещения от пациенти. В него за поредна година работи дежурен кабинет, включително през всички почивни и празнични дни. За 115 дежурства през 2022 г. са преминали и обслужени 894 пациенти. 
„Център за психично здраве - Русе“ ЕООД формира общо приходи в размер на  7,547 млн. лева и счетоводна печалба в размер на 48 934 лева. Бизнес програмата му за 2022 г. е изготвена и изпълнена в условията на извънредното положение и извънредната пандемична обстановка и постигането на поставените цели е практически невъзможно поради пренасочване на значителен финансов ресурс, който не е планиран и крайно належащ. През тази година се предвижда осигуряване на частична енергийна независимост чрез проектиране, съгласуване и изграждане на фотоволтаичен парк.
Финансовият резултат на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков - Русе“ ЕООД през 2022 г. е счетоводна печалба в размер на 95 770 лева, при реализирана счетоводна печалба в размер на 477 176 лева през 2021 г. Направени са инвестиции за 517 192,25 лева.