Само три превишения на нормите за фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) са регистрирани през януари в Русе, съобщиха от Екоинспекцията. При норма 50 хg/m3 на 2 януари е отчетена максималня стойност от 78,7 хg/m3. Средномесечната концентрация на този показател също е под нормата 30,7 хg/m3.
За сравнение - през 2022 г. автоматичната измервателна станция „Възраждане“, разположена в централните части на Русе, е регистрирала 8 дни с превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10, като  максимално отчетената стойност е била 69,5 хg/m3, а средномесечната концентрация за периода - 44,6 хg/m3.
В дните с превишения на нормата за фини прахови частици през януари са отчетени повишени, но непревишени концентрации на азотни оксиди, въглероден оксид и бензен, което еследствие от използването на твърди горива за отопление в битовия сектор. Липсата на вятър и температурните инверсии спомагат за по-трудното разсейване и задържане на замърсителите в приземния слой на атмосферата.