Столичната фирма „Клима Кор“ ЕООД е избрана за доставчик на газови отоплителни устройства за битово отопление в град Русе за основната фаза на Проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“. За доставка и монтаж на екологичните уреди тя предложи най-ниската цена от трите допуснати до финала участници - 144 980 лева без ДДС. 
За домакинствата в Русе ще бъдат доставени 57 газови котли на природен газ, газови конвектори и стоманени панелни радиатори с различни размери.
Проектът „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, изпълняван в партньорство между шест общини - Столична, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора - и Клуб „Икономика 2000“. Той се осъществява с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз. 
В рамките на проекта поетапно ще бъдат подменяни печки на дърва и въглища на домакинства в общината с алтернативни устройства, за да се намалят емисиите фини прахови частици от битовото отопление в атмосферния въздух. В края на миналата година Община Русе подписа договор за доставка на отоплителни уреди на пелети, който бе на доста по-сериозна стойност - 1,36 млн. лева с ДДС.