Жените в Русенска област раждат средно по 1,47 деца, с други думи семействата твърдо вървят към модела „Едно дете“, което е крайно недостатъчно за просто възпроизводство на населението, показват обявените вчера от НСИ поредни данни от Преброяване 2021. От 92 059 жени в детеродна възраст 24 835 имат само по едно дете, 42 100 - две деца, а 17 551 все още нямат нито едно. Само една от 12 майки има три или повече деца, като тези с 4 и повече деца са едва 1863. 5710 жени имат три деца.
Средният брой от 1,47 деца в Русенско е точно колкото и средният за страната. Най-висок е той в областите Кърджали (1.81) и Сливен (1.70). Общо в 23 области този показател е над средния за страната (1.47). Под средното ниво са 5 области, като най-нисък е броят на децата в област София (столица) - 1.18 деца.
Тенденцията на повишаване на образователното ниво на населението оказва влияние върху равнището на раждаемостта. С повишаване на образователното ниво намалява средният брой деца. Данните от последното преброяване потвърждават тази тенденция. Най-висок е средният брой деца при жените без образование - 2.75 деца. Близък по стойност е този показател за жените със завършено основно и начално образование - съответно 1.72 и 1.63 деца. Най-нисък е средният брой деца при жените с висше образование - 1.25, при 1.47 деца средно за всички жени.
Разпределението по етническа принадлежност показва, че единствено при жените, самоопределили се към ромската етническа група, средният брой деца е достатъчен за просто възпроизводство - 2.25 деца. Значително по-младата възрастова структура и ниското образователно равнище са фактори, които определят по-високата раждаемост сред тази група. По-висок от средното за страната е този показател при турската етническа група - 1.79. Средният брой живородени деца при жените, самоопределили се към българската етническа група, е 1.41.