Община Русе да отдели до 1 милион лева, за да осигури финансово първоначалното обследване на сгради, включени в програмата за саниране, предлага за одобрение от общинските съветници кметът Пенчо Милков. Парите ще се отпускат целево на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост, за да могат да се изготвят технически паспорти на сградите и да им се направи обследване за енергийна ефективност, за което да им бъде издаден сертификат.
Според условията на програмата за саниране тези дейности трябва да се извършат преди да започне работата по сградата, като направените разходи се възстановяват впоследствие, като се включват в стойността на целия инвестиционен проект. Това означаваше, че собствениците трябва да дадат едни пари за технически паспорт и енергийно обследване, без да са сигурни, че средствата после ще им бъдат върнати. И точно този проблем решава сега Община Русе с решението да се финансират тези дейности със сума до 1 млн. лева. Парите ще бъдат осигурени от общинския бюджет за 2023-2024 г.
За да получат тази помощ, собствениците на над 95% от идеални части от общите части на етажна собственост трябва да членуват в Сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради и да са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание. Сдружението на собствениците трябва да кандидатства по процедурата с цяла сграда, а не с отделна блок-секция или група от блок-секции и 100% от собствениците в етажната собственост да са подписали Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните им обекти. 
Сдружението на собствениците на многофамилни жилищни сгради трябва да предостави в Община Русе оферта или сключен договор с лицензирано дружество за извършване на енергийно обследване и издаване на технически и енергиен паспорт. Максималният размер на финансирането е до максималната референтна стойност на разхода, определен в насоките за кандидатстване по Процедурата.
Както „Утро“ писа, за саниране на сгради Русе ще получи 50 млн. лева от Националния план за възстановяване и устойчивост. Ще се санират сгради, които са проектирани преди 26.04.1999 г. Най-малко 60 на сто от разгънатата застроена площ трябва да се заема от жилища, самостоятелните обекти да са най-малко четири и да принадлежат на повече от един собственик. Минималният размер на средствата за един проект е 100 000 лв., а максималният - 6,5 млн. лева. 
На първия етап от програмата не се изисква съфинансиране от крайния получател на средствата и безвъзмездната помощ е 100%. Шанс да не платят нито лев за санирането имат сдруженията, подали заявления до 15 февруари 2023 г. Във втория етап от изпълнението от крайните получатели ще се изисква съфинансиране от 20%. Срокът за кандидатстване е 31 март 2023 г.