Разяснения за използването на Персоналния идентификационен код /ПИК/ разпространи Териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Във времето, когато почти всеки има компютър или поне смартфон, това е една възможност, която пести доста време и нерви по опашки пред гишетата на различни институции. С такъв код работи и Националната агенция по приходите и той става все по-популярен.
Но сега става дума за НОИ.
В Русе предлага издаване на в офисите та ТП на НОИ на ул. „Асен Златаров“ 26 /гише номер 6/, тел. за контакт: 082-81-64-01, 082-81-64-11, 082-81-64-36 и на  ул. „Ангел Кънчев“ 1 /партерен етаж/, тел. за контакт: 082-81-61-15, а в Бяла - на пл. „Екзарх Йосиф“ 1, тел. за контакт: 0882-912-354; 0882-912-355; 0882-912-358.
Изпратени по пощата документи и искания за издаване на ПИК не се обработват. Издадени удостоверения за ПИК не се изпращат по пощата.
Какви са предимствата от използването на ПИК?
* Спестяване на време, бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на НОИ;
* Ефективно ползване на осигурителни права;
* Актуална информация за етапа на административното производство по подадено заявление;
* Постоянна връзка с информационната система на НОИ 24 часа в денонощието и контакт с НОИ от дистанция;
* Чрез ПИК имате достъп до Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) към Министерството на електронното управление.
Каква информация ми дава ПИК?
На интернет страницата на НОИ можете да следите осигурителния си статус и да правите справки за подадените за Вас данни за дни в осигуряване и осигурителен доход от работодателите ви за времето от 1997 година до момента.
Лицата, които са в отпуск поради временна неработоспособност, в отпуск поради бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст или за осиновяване на дете до 5-годишна възраст, имат възможност да проследят дали са постъпили данните от издадените болнични листове и представените документи за изплащането на паричните обезщетения от НОИ.
ПИК дава възможност да следите и проверявате дали ви е отпуснато паричното обезщетение и дали същото е изплатено.
Лицата, на които предстои излизането в отпуск по майчинство, могат да изчислят прогнозен размер на паричното си обезщетение за бременност и раждане.
Ако ви предстои пенсиониране, можете да проверите натрупания осигурителен стаж и осигурителен доход, а също така да изчислите прогнозния размер на пенсията си.
Пенсионерите могат да се информират за издадените им разпореждания.
Кои онлайн справки на НОИ мога да използвам с ПИК?
* Справка за статус на социално осигуряване;
* Изчисляване на прогнозна пенсия;
* Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране;
* Актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки по ЕГН и ПИК;
* Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК.
* Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане;
* Справка за подадени декларации за социално осигуряване за осигурено лице за периоди след 2004 г.;
* Справка по ЕГН за изплатени чрез НОИ парични обезщетения и помощи от ДОО;
* Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО;
* Справка по ЕГН за постъпили данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им;
* Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО;
* Справка за изплатени парични обезщетения за безработица;
* Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица.
Какви други услуги на НОИ са достъпни с ПИК?
С ПИК можете по електронен път да подадете заявление за извършване на редица административни услуги, както и да зададете актуален въпрос или да подадете сигнал или жалба чрез контактните форми. Достъпът до тях е безплатен чрез подрубриката „Административни услуги“ в рубрика „Е-услуги и справки“ на интернет страницата на институцията.
Стъпките за ползването на административните услуги са следните: 
Първо избирате исканата група услуги, конкретната услуга от групата, запознавате се с описанието на услугата и пристъпвате към заявяване. При попълването на заявленията избирате съответното териториално поделение на НОИ, Централно управление на НОИ или дирекция „Европейски регламенти и международни договори“, където искате да насочите услугата. 
За въпроси, сигнали и жалби към НОИ или подаване по електронен път на заявления за административни услуги, за които не стеаоткрили конкретна форма в останалите групи, се избира „Форма за контакт с НОИ - с достъп до персонални данни“.
Как да получа своя ПИК на място?
Получаването на ПИК лично във всяко териториално поделение на НОИ става единствено срещу представянето на лична карта и без да е необходимо предварително да попълвате заявление.
Издаването на ПИК чрез упълномощено лице се извършва само чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно. В тези случаи се прилага копие от пълномощното, което след съпоставяне с оригинала, остава на съхранение в НОИ.
Колко време отнема издаването на ПИК?
При издаване на място - в териториалните поделения на НОИ и всички регионални офиси, ПИК се издава на момента. Активирането му става в рамките на деня на неговото издаване. Услугата е безплатна.
Когато издаването на ПИК е заявено по електронен път - през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), удостоверението се връчва чрез ССЕВ до 2 работни дни.
Когато издаването на ПИК е чрез онлайн услуга, кодът се издава и активира на момента.