Министерството на икономиката и индустрията трябва приоритетно да работи за намаляване на административната тежест и регулациите върху бизнеса. За това настоя ръководството на Българската стопанска камара на среща с министър Никола Стоянов, съобщиха от Камарата. В срещата участваха председателят на УС на БСК Добри Митрев, директорът на "Център предприемачество" Силвия Тодорова и икономическият съветник в БСК Виолина Накова.
"Бизнесът, и в частност индустрията, се нуждаят от предвидимост и постоянство на регулаторната среда, за да могат да осъществяват инвестиционните си програми, да продължават развитието и дейността си, включително за благополучието на работниците и служителите си и цялото общество. В момента те работят в среда с над 900 регулаторни режима, които отнемат значителни времеви и човешки ресурси за спазването им", каза председателят на УС на БСК Добри Митрев в началото на срещата.
Анализът на БСК сочи, че в България има над 113 лицензионни, 369 разрешителни, 293 регистрационни, 43 уведомителни и 145 удостоверителни режима. От тази гледна точка Българска стопанска камара отправи 6 конкретни предложения:
* Създаване на постоянен ангажимент на съответните министерства и административни структури за преглед на действащите режими и процедури за прилагането им (в съответствие със ЗОАРАКСД) с цел облекчаване и опростяване на регулаторната среда за бизнеса.* Реорганизация и структуриране на работата на търговските представители на България в чужбина за по-ефективно и целенасочено спомагане за осъществяване на търговски контакти на български предприятия и насърчаване на износа.* С оглед избягване на забавяния и спиране на работата на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение и Междуведомствения съвет, в Правилника за прилагане на ЗЕКПСОИТДУ задължително да се посочат като членове на органа длъжностите на лицата от съответните институции, които участват в състава.* Създаване на необходимите условия и популяризиране на възможностите за участие на инвеститори в индустриалните паркове на България и уреждане на заварените положения.* Административно подпомагане на МСП чрез ИАМСП.* Осигуряване на еднозначна електронна идентификация на лицата, представляващи (управляващи) малките и средните предприятия за взаимоотношенията им с администрацията на национално и местно ниво."Процесът на "добро регулиране" се превръща във формалност на ниво ЕС, изразено и в писмо на BusinessEurope, чийто член е Българска стопанска камара, а ние считаме, че с малки усилия заедно можем да спестим огромни усилия и дълго чакане за бизнеса", допълни още председателят на БСК, връчвайки писмото на министър Никола Стоянов.