Разликата в заплащането на работещите в обществения и частния сектор остава на рекордно високи нива и през третото тримесечие на тази година е 333 лева, показват данните на Териториалното статистическо бюро. В обществения сектор средната брутна работна заплата за периода юли-септември 2022 г. е 1680 лв., а в частния сектор - 1347 лв. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта се увеличава с 45 лв., а в частния - с 46 лв. 
Както „Утро“ писа, през третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1420 лева. Спрямо второто тримесечие на 2022 г. тя се увеличава с 46 лв., а в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. - със 180 лева.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение  са получили наетите лица в икономически дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 1898 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1875 лв. и „Държавно управление“ - 1872 лв. Най-ниско платени са били наетите във „Финансови и застрахователни дейности“ - 694 лв., „Административни и спомагателни дейности“ - 832 лв.  и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 917 лв.
По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2022 година Русенска област заема девето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) - 2390 лв., следвана от област София - 1618 лв. и област Враца - 1614 лв. С най-ниска средна месечна заплата са областите Кюстендил - 1161 лв., Благоевград - 1171 лв. и Хасково - 1187 лв. Средната месечна работна заплата за страната е 1743 лв. - с 323 лв. или 22.7% по-висока от тази за област Русе.