„Пътинженеринг“ и „Берус“ са класирани на първите места по двете обособени позиции на обществената поръчка за зимно поддържане на пътищата. За тази цел Община Русе ще отдели до 3,4 млн. лева без ДДС в следващите три години. 
„Пътинженеринг“ ще има грижата за снегопочистването и зимното поддържане на входно-изходните участъци от републиканската пътна мрежа в чертите на град Русе. „Берус“ ще отговаря за снегопочистването и зимното поддържане на общинската пътна мрежа.
И по двете позиции конкурент на добре познатите в Русе фирми бе „Мегаинвест-холд“ ЕООД на неуспелия кандидат депутат Цветан Славейков Цветанов. Комисията по оценка на офертите обаче я е отстранила от състезанието, тъй като нейните предложения не отговарят на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. По-конкретно посочените от дружеството мерки не съдържат конкретно описание на обхвата и предмета им, както и очаквани резултати от прилагането им.
Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в десетдневен срок и предстои да видим дали „Мегаинвест-холд“ ще се възползва от тази възможност. 
Както „Утро“ писа, според условията на поръчката почистването на изходите на Русе и на общинската пътна мрежа трябва да започне съответно до 15 и 30 минути след падането на първите снежинки. За приключване на дейностите се дават 1 час и 3 часа.