На Портала за обществени консултации на Министерския съвет е публикуван проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите.
Проектът има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите. Срокът за получаване на коментари и предложения е 5 октомври.
Законопроектът разширява значително материалния обхват на представителните искове - включени са нови области като защита на данните, финансовите услуги, пътуване и туризъм, енергетика, телекомуникации и други области от значение за потребителите. 
Разширява се и кръгът на квалифицираните организации, имащи право да предявяват представителни искове за обезщетение за вреди. Съгласно проекта на закон, представителен иск за обезщетение за вреди ще могат да предявяват не само сдруженията на потребителите, както е до момента, но и Комисията за защита на потребителите и квалифицирани организации, определени от държави членки на Европейския съюз за предявяване на трансгранични представителни искове. Предвиждат се единни критерии за признаване на квалифицираните организации за предявяване на представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите както на национално ниво, така и за трансгранични искове. Въвежда се задължение за търговеца, за информиране на заинтересованите от представителния иск за обезщетение на колективните интереси на потребителите за всяко влязло в сила съдебно решение за преустановяване или забрана на практика, съставляваща нарушение. Увеличава се размерът на санкциите за неспазване на съдебни актове и  други.
Министърът на икономиката и индустрията одобрява със заповед списък на квалифицираните организации в Република България, имащи право да предявяват представителни искове за преустановяване или забрана на практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите, искове за обезщетение завреди на колективните интереси на потребителите и искове за обезщетение за вреди на колективния интерес на потребителите, пише в проекта.
"Потребител" е всяко физическо лице, което действа за цели, които са извън рамките на неговата търговска или професионална дейност, занаят или професия. "Търговец" е всяко физическо или юридическо лице, което действа в рамките на своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка,  уточняват вносителите на проекта.