Съдия Ивайло Йосифов беше назначен от Съдийската колегия на ВСС за зам.-председател на Административния съд в Русе. Предложението за това е на председателя на съда Диан Василев.
Ивайло Йосифов има близо 15 години юридически стаж като съдия в Районния и Окръжен съд в Русе и в Европейския съд по правата на човека. От началото на 2019 година правораздава в Административния съд, в който е командирован. Миналата година е повишен в ранг „Съдия във ВКС и ВАС“, има защитен докторат по гражданско и семейно право и е асистент по гражданско процесуално право в Русенския университет.
В предложението до ВСС са посочени и отличните професионални и организационни качества на съдия Йосифов.
До новото назначение се стигна, след като ВСС уважи молбата на съдия Росица Басарболиева да бъде освободена като зам.-председател на Административния съд и да бъде преназначена като съдия. С взетото решение в съда бе разкрита и още една щатна длъжност за съдия.