Русенският административен съд отмени като незаконосъобразна финансова корекция в размер на 1,19 млн. лева, наложена на Община Русе от зам.-министъра на Министреството на регионалното развитие и благоустройството, който е и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“. Санкцията е за нарушения по 9 точки, касаещи цялостното изпълнение на проекта „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе - 2 етап“. Одобреният проект е на стойност 24 344 185, 59 лева и се осъществява чрез отпуснатата безвъзмездна финансова помощ на общината, както и чрез собствен принос в размер на 341 369, 99 лева.

Общата сума, одобрена от министреството, е в размер на 19 145 920.92 лева, а платените суми по искания за авансово и междинни плащания  - 20 364 118.64 лева. Затова според МРРБ сега общината трябва да върне 1 193 495,91 лева, за което е отправена и покана за доброволно изпълнение.
Според съда обаче, министерството е направило погрешни изчисления и е смесило установените от него нередности и одобрените и неодобрени плащания. Част от решенията му, с които не са верифицирани определени суми или са наложени финансови корекции, са били оспорени пред съда и отхвърлени, но въпреки това са включени отново в решението за налагане на корекции. Установени са и разминавания между поисканите суми за възстановяване и тези, записани в Регистъра на нередностите.
От решението на магистратите ясно прозира раздразнение от хаоса в документацията на МРРБ и недоумение как може в едно искане да бъдат допуснати толкова много грешки.
„Всички направени лично от съда сметки само показват колко грешки е допуснал Административния орган при издаването на това решение. Не е мотивирал как е изчислил процесната сума, направил е сериозни грешки и в пресмятанията и в посочване на правните основания за някои корекции или откази за верификация. Типичен пример са посочените сигнали за нередност, на които УО базира своите финансови корекции или неверифицирани суми в Уведомлението до община Русе, съвсем различни от тези в приложените към преписката решения на УО“, посочва съда.
По всички тези причини Русенският административен съд отменя решението за финансова корекция и осъжда МРРБ да заплати на Община Русе разноските по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд.