Нито една политическа сила не възрази срещу инициативата на „Русе протестира“ да бъде създаден Обществен съвет от граждани, който да контролира администрацията и местния парламент и да участва в заседанията им със съвещателен глас. Вчера съветниците определиха временна комисия от 7 души, по един представител на всяка политическа група, която да разгледа предложения от гражданите проект за правилник на Обществения съвет и до месец да го внесе за гласуване. Въпросът е доколко след тяхната намеса гражданският контрол няма да бъде ограничен.