- Г-н Савов, на какъв етап е проектът на ВиК за подмяна на мрежата?
- Към момента са реконструирани или изградени около 13 км водопроводи и 35 км канализационни тръби. Доставени и монтирани са 11 канализационни помпени станции и са възстановени около 3 км от настилките там, където са съществували преди началото на строително-монтажните работи. Както вероятно ви е известно от наши прессъобщения и публикации в интернет страницата на проекта, продължава подготовката за асфалтиране и реалното полагане на асфалтови настилки в рамките на участъците, засегнати от ремонтните дейности в кварталите Средна кула и Долапите, както и в други части на град Русе.
- Разкопаването на улиците предизвика реакция на кмета Пенчо Милков - няма да получавате повече разрешение за нова временна организация на движението, докато не ремонтирате вече разкопаните улици. Как ще коментирате това?
- Още при изготвяне на проектното предложение и многократно след стартиране на изпълнението на проекта сме заявявали, че в град Русе ще се извърши мащабна ремонтна дейност.
Става въпрос за над 100 км проводи
Община Русе е отлично запозната с обхвата на проекта, а за всеки строителен обект е издадено разрешение за строеж от главния архитект. В момента се работи на четири строителни обекта и предстои да започне работа по още един - последния в рамките на дейност 2 от проектното предложение, а именно проектирането и изграждането на ВиК инфраструктура. Полагат се проводи с различни диаметри, изкопите са с различна големина. Правим всичко възможно, за да ускорим процеса и сме в непрестанна комуникация с всички изпълнители.
- Има ли вече такъв отказ и как ще действате, ако се стигне до такъв?
- Да и във връзка с това сме отправили молба към г-н Милков, в която посочваме, че подобно действие ще окаже неблагоприятен ефект спрямо реализацията на проекта. 
Подчертахме и необходимостта от съвместно сътрудничество
тъй като дългосрочните благоприятни ефекти от изпълнението на проекта далеч ще надминат краткотрайните негативни проявления в резултат от строително-монтажните работи. 
- Колко улици са разкопани в момента и кога ще бъдат асфалтирани отново?
- Към настоящия момент се извършва интензивно строителство в редица части на гр. Русе при изпълнение на проекта, като списък с улиците, по които се работи, може да бъде видян в интернет страницата на проекта на адрес http://opos.vik-ruse.com, където всеки петък се публикува седмичната програма на строително-монтажните работи. А 
всички трасета на проводите се виждат и в картата на строително-монтажните работи, която създадохме за по-ясна и достъпна визуализация
на ремонтните дейности. Тя също може да бъде видяна в интернет страницата на проекта и в началната страница на уебсайта ни. За всички нарушени при строително-монтажните работи участъци е предвидено поетапно асфалтиране в зависимост от напредъка на работите, спазване на одобрените проекти за временна организация и безопасност на движението (ВОБД) и при съобразяване с метеорологичните условия.
- Защо отдавна разкопани участъци не са ремонтирани? На много места има дълбоки пропадания и това очевидно затруднява автомобилното движение на ключови кръстовища, вреди на колите и дразни хората?
- Когато се установи пропадане, реагираме своевременно. По отношение на 
участъците, където проводите са положени, вече започна приоритетно асфалтиране в централната част на града
както и в Средна кула и Долапите.
Изпълнението на строително-монтажните работи се затруднява в сериозна степен поради забава спрямо графиците на доставки на част от основните материали. Основна причина е пандемията от Ковид-19 и свързаните с това нарушения във веригите на доставки на суровини за производство на строителни материали. Като допълнителен аргумент относно забавата в изпълнението е необходимо да се изтъкне и усложнената международна обстановка, безспорно повлияваща върху ритмичността в доставките на суровини, а оттам и производството и осигуряването на материали за основните обекти.
- Към водния цикъл има още един упрек - за неремонтираните участъци, от които се вдига прах и това замърсява въздуха. Има идея да бъдете поканени на заседание на Обществения съвет по околна среда, ще се отзовете ли и какво ще кажете там?
- Считам, че 
винаги съм бил настроен диалогично
Комуникацията на „ВиК“ ООД - Русе с институциите не е прекъсвала, а с представители на Общината редовно се провеждат работни срещи и консултации за преодоляване на проблемите, свързани с ремонтните дейности. 
Вследствие извършване на строителните работи неминуемо се генерира запрашаване и завишаване наличието на фини прахови частици във въздуха. Във връзка с това договорите с изпълнителите предполагат редица мерки за намаляване на неблагоприятното въздействие спрямо въздуха, каквато е оросяването на улиците. Например в квартал Средна кула оросяването се извършва три пъти на ден. Съществува обаче потенциал за допълнително оптимизиране на процеса и в останалата част от града. Освен това изпълнителите периодично засипват с трошен камък множество участъци преди възстановителните работи на асфалтовите настилки. ВиК дружеството оказва непрекъснат контрол и в случаите, в които се установява пропуск в работата на даден изпълнител по повод почистването. Дават се незабавни указания, в случай на необходимост ще се прибягва и до налагане на санкции. 
- Каква част от работата е свършена и какво предстои, колко улици ще бъдат разкопани?
- По отношение на строителните дейности най-сериозен напредък към момента се отбелязва в кварталите Средна кула и Долапите. Обектът е първият, при който стартира работа на терен. 
Там са изградени близо 85% от предвидените водопроводи
около 81% от гравитачната канализация и 63% от напорната канализация, предвидена в техническия проект за обекта. На различни етапи е работата по останалите, а изпълнението на строителството на последния обект, „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II; „Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“, вероятно ще започне през месец май, като в техническия проект са заложени строителни дейности по над 90 улици. 
- Припомнете кога трябва да приключи проектът и улиците да се възстановят в нормалния си вид?
- Срокът за приключване на дейност 2 „Проектиране и изграждане на ВиК инфраструктура“ по Административния договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран по ОПОС 2014-2020 г., по който „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе е бенефициер, 
се очаква да бъде до средата на декември 2023 година, като тази дата включва едногодишен период за съобщаване на дефекти
т.е. реалното строителство по голяма част от договорите за инженеринг трябва да приключи най-късно до средата на декември 2022 г., като отделните срокове по договорите зависят от одобрените искове на изпълнителите, касаещи невъзможността за завършването на обектите в първоначалния срок, определен съгласно договорите (30.06.2022 г.).
Налични са редица искове на изпълнителите за удължаване на времето за завършване поради различни обстоятелства (забава в съгласувателните процедури, затруднения в доставките на някои основни материали, а също и липсата на осигурен достъп и др.). Всичко това потенциално ще повлияе на завършването на обектите в срока, определен съгласно договорите (30.06.2022 г.). Предстои разглеждането на исковете за удължаване на времето за завършване по същество след завършване влиянието на събитията и при наличието на окончателни искове съгласно условията на договорите.
- Отразяват ли се на процеса инфлацията и общото поскъпване на стоките и услугите, ще спазите ли сроковете?
- Отразяват се в значителна степен. Съществува известен риск от неизпълнение на проекта в неговата цялост поради едностранно прекратяване на договор от страна на изпълнител.
Всеки от изпълнителите съобщават за редица затруднения при изпълнението на договорите
поради повишените цени на строителните материали и на строително-монтажните работи като цяло. Изпратили сме изискана от Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. информация във връзка с потенциално индексиране на цени по договори за строително-монтажни работи в контекста на инициираните от МФ действия за създаване на правна възможност за изменение на договорите с изпълнители. Очакват се инструкции за по-нататъшни действия по актуализиране на договорите с изпълнителите след получаване на яснота относно финансовите последици за нас като бенефициер.
- Призовавате гражданите към търпение и толерантност, но нямате голям кредит в това отношение, как може да се подобри работата по проекта и да се скъси времето между разкопаването на даден участък и възстановяването му?
- Строителните работи продължават съобразно одобрените по реда на закона инвестиционни проекти. В кратки срокове след изпълнение на обратните насипи, тяхното уплътняване и полагане на трошен камък (отново съобразно одобрения проект) ще се извърши и възстановяване на асфалтовите настилки. 
Предприети са действия за съвместяване на работите между отделните изпълнители
включително допирните точки по трасетата за тях. Дадени са инструкции на представителите на строителния надзор, както и на съответните изпълнители във връзка с необходимостта от предварителното набавяне на съответните ресурси за започване и завършване на строително-монтажните работи в обхвата на предвидената ВОБД преди подаване на заявление пред общинската администрация за заповед за въвеждането й.  
Напълно осъзнаваме причинените на гражданите затруднения, но ви уверяваме, че полагаме усилия за тяхното ограничаване. За съжаление, няма как да реконструираме елементи на подземната инфраструктура в града, без да разкопаем уличните платна. Проводите също имат ограничен експлоатационен живот и идва време, когато са налага да бъдат заменени с нови. Ако не изпълним проекта сега, авариите със сигурност ще зачестят, а това ще влоши значително качеството на предоставяните услуги. 
- Последен въпрос - какви са прогнозите ви за цената на водата в по-близък план и в перспектива?
- Прогнозите са тези, които сме посочили в новия бизнес план /на днешното си заседание КЕВР ще разгледа предложението на ВиК и се очаква да одобри поскъпване на водата в Русе с 30% - 3,852 лева за кубик с ДДС, с 90 ст. повече от сегашната 2,944 лв. - б.р./.