Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ отмени като незаконосъобразно решението на Община Русе за определяне на изпълнител на обществената поръчка за изграждане на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци, става ясно от публикуваното решение на антимонополния орган. Комисията е сметнала за основателни две от трите жалби, подадени от отстранени кандидати за мегапроекта на стойност 27,8 млн. лева с ДДС. Затова връща преписката за ново разглеждане, което ще увеличи още повече рисковете той да се забави допълнително и да остане нереализиран.   

Както „Утро“ писа, проектът трябва да бъде завършен до края на 2023 г. и според Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ изпълнението му вече е рисково и неспазването на сроковете може да доведе до загуби за бюджета.
Според КЗК отстраняването на ДЗЗД „Биогаз Русе 2021“ от общинската комисия не почива на адекватни и относими мотиви. „Изложеното в протокола е лишено от конкретно посочване на обстоятелствата, които са послужили за обосноваване на решението на помощния орган. Не е ясно кои дейности не са прецизирани, нито къде точно в документацията се съдържа изискване за прецизирането им. Не е ясно за кои видове работи не е посочена продължителност и последователност, както и къде в документацията са посочени тези изисквания. Не е посочено за кои точно „отделни дейности“ не е налице съответствие с технологичните правила. Също не е ясно кои конкретно технологични правила не са съобразени и къде са разписани те. Затова твърденията на комисията остават голословни и декларативни, и лишени от излагането на собствен анализ“, посочва КЗК.
Сравнявайки аргументите с тези за обявения за победител консорциум „Анаеробна инсталация“, КЗК счита, че мотивите на комисията не дават информация за нито един аспект от офертата, от която да се прецени дали действително техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя за изготвянето му.
КЗК приема за основателна и жалбата на „Балканика Енерджи“ АД, отстранена заради „аритметична грешка“ в ценовото предложение. „Макар такава наистина да съществува, то тя може да бъде причина за отстраняване на участника само ако опорочава предложението до степен, че не може да се установи какво точно се предлага или не може да се извърши оценяването. Освен това никъде в документацията не е упоменато изрично, че аритметичните грешки водят до отстраняване от участие. А възложителят може да поиска от участника разяснения или допълнителни доказателства за данни“, посочени в офертата, посочва КЗК.
Ценовото предложение на „Балканика Енерджи“ АД е за 23 131 000 лева без ДДС, което е малко по-добро от офертата от 23 171 324 лева на обявения за победител Консорциум „Анаеробна инсталация“.
След като преписката е върната от КЗК за ново разглеждане, комисията на Община Русе ще трябва да разгледа офертите повторно и да обяви ново решение. И трябва да го направи бързо. Според условията на обществената поръчка срокът за проектиране и изпълнение е не по-малко от 750 и не повече от 900 дни, което може да измести финала и през 2024 г. 
Преди няколко дни от Община Русе съобщиха, че в УО на ОПОС са предоставени коригиращи мерки и срокове за справяне след обновяване на проекта, който към настоящия момент е спрян поради обжалванията. А невъзможността анаеробната инсталация да бъде изградена в настоящия програмен период би довело до невъзможността това да се случи и в бъдеще.  
Съоръжението е планирано по пътя за Николово до регионалното депо за отпадъци и трябва да преработва 17 845 тона годишно от боклука на общините Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан. На оползотворяване ще подлежат хартия и картон, хранителни, зелени и градински отпадъци.