За миналата година Община Русе е получила 230 хиляди лева по шест договора за предоставяне на концесия, като всички концесионери плащат редовно и изпълняват поетите ангажименти за инвестиции и поддръжка на обектите. Това става ясно от отчета на местната администрация, който ще бъде разгледан от Общинския съвет на 18 ноември.
Най-сериозни са постъпленията в общинския бюджет от двете концесии за предоставяне на 260 спирки от линиите на градския транспорт. Половината от тях са дадени на „Табак трафик“ ЕАД, София, а останалите - на „Фактор Плюс“ ЕООД, Варна. Въпреки че павилионите на спирките бяха затворени през пролетта на миналата година след фалита на „Лафка“, двете фирми са заплатили съответно 77 292,53 лева и 91 329,58 лева концесионна такса, а обектите на концесия се поддържат в добро състояние. Своевременно се възстановяват и спирките, засегнати от повреди и посегателства, констатира екипът на кмета Пенчо Милков. Концесията на спирките е със срок до 2027 г.
1500 лева годишно е концесионната такса на ЕТ „Иво Иванов - Ивона“, Русе, която стопанисва подлеза на бул. „Христо Ботев“ до „Печатни платки“. 
Концесионерът на пристанище „Пристис“ - „Порт Пристис“ ООД, Русе, е заплатил 58 680 лева за 2020 г. Съгласно договора фирмата ще заплаща допълнително, ако товарооборотът през пристанището надхвърли базисен годишен товарооборот от 1292 корабопосещения и 23 000 пътници, което обаче до момента не е факт.
Последно концесионно плащане за миналата година в размер на 3150,69 лева. е направила „Аристон С“ ООД, което до януари стопанисваше по-голямата част от стадион „Локомотив“. Общинският съвет отказа да поднови изтеклата концесия на фирмата и в момента имотът е под контрола на общинското предприятие „Спортни имоти“.
Общинската администрация няма забележки към „РДС Инвест“ ЕАД на бившия президент на „Дунав“ д-р Симеон Симеонов, което през 2018 г. получи на концесия стадион „Дунав“ за срок от 35 г. Около него преди три години се вдигна доста шум заради изключително ниската концесионна такса от 3600 лева годишно. Основният ангажимент на концесионера е свързан с инвестициите в обекта, които засега се изпълняват. Предвидените за миналата година 400 000 лева са преизпълнени и вложенията възлизат на 473 910,68 лева без ДДС. Парите са инвестирани за изграждане на нови съблекални и освежаване на съществуващия басейн и зоната около него, както и изграждане на ресторант. Инвестиционната програма на концесионера за целия срок на концесията е 3 345 000 лева без ДДС, със срок за изпълнение до 15 години. Освен задължителните минимални инвестиции, са предвидени разходи с инвестиционен характер за поддръжка на обектите, които ще се извършват периодично през целия срок на концесията. За целият срок на концесията общият размер на тези разходи е 1 401 500 лева без ДДС. 
Съгласно условията на концесията „РДС Инвест“ ЕАД има сключен договор с „Професионален футболен клуб Дунав“ за осигуряване на приоритетно ползване от клуба на зоните, предназначени за спортно-тренировъчен процес по футбол в спортен комплекс „Дунав“. Той предвижда заплащане по пазарна цена, която обаче в пълен обем в края на всеки месец да бъде предоставяна с договор за спонсорство към клуба.