С инвестиция за 7,5 млн. евро в „Каолин“ е изграден нов иновативен филтърно-сушилен цех за стоков каолин, който ще намали наполовина използваната в производството електроенергия и ще редуцира на преките емисии на CO2, отделени в атмосферата. Проектът наскоро получи две отличия в в Националния конкурс „Най-зелените компании в България“, организиран от b2b Media - първо място в категорията „Най-зелена технология“ и трето място за „Най-зелена инвестиция“.

Новата производствена мощност в „Каолин“ ще замести действащия до момента цех като осигури производствен капацитет от 90 хил. тона обогатен каолин годишно. Класическата технология - утаяване, филтруване и сушене на каолиновата суровина, се запазва, но включва редица иновативни технологични решения и енергоспестяващо оборудване от последно поколение.

За първи път в областта на обогатяването на каолиновите минерали се използва ултрависокоефективен компресиран ламелен сгъстител за утаяване на каолиновите частици. Досега такъв тип не е използван никъде по света и „Каолин“ ЕАД е пионер във внедряването му от областта на очистване на отпадни води в областта на индустриалното обогатяване.

Сушилнята е с изключително малка сушилна площ от 2,75 кв.м и производителност от 12,5 тона/час. До момента същата производителност е постигана чрез 2 броя сушилни с площ 200 кв.м.

Необходимата ел. енергия за производството на 1 тон каолин е снижена за тон продукт.

Количеството природен газ, използвано в новия вид сушилня, също е намалено.

Иновативният ламелен сгъстител способства за максимално извличане на полезната фракция от каолиновата суспензия, респективно значително намалява количеството технологичен отпадък от процеса.

Реализацията на новия филтърно-сушилен цех е поредната проява на отговорна грижа към околната среда и хората в германската група „Кварцверке“ ГмбХ, част от която е „Каолин“ ЕАД. При техническото оборудване на производствените обекти и при изграждането на производствените процеси енергийната ефективност, намаляването на парниковите газове, процесите по рециклиране и намаляването на отпадъците се оптимизират непрекъснато. Енергийната и суровинна ефективност са централните изисквания към съоръженията и процесите, които се внедряват.