Към края на 2020 г. в 9 града и 74 села в област Русе живеят общо 212 729 души, съобщи Териториалното статистическо бюро. Населението в градовете наброява 162 914 души и представлява 76.6% от общия брой жители. 
В областния център град Русе в края на годината живеят 135 440 лица, от които 65 269 мъже и 70 171 жени. В сравнение с 2019 г. населението на града намалява с 5791 души. 
Най-голям брой население е съсредоточен в община Русе - тук живеят 153 833 човека, или 72.3% от общия брой за областта. В сравнение с края на 2019 г. броят на населението в община Русе намалява с 3744 души. Най-малка по брой на населението е община Ценово, в която живеят 4740 души, или 2.2% от общото население на областта. 
На територията на областта има 11 села с население под 200 души, а 4 са селата с по-малко от 100 жители - Беляново, Церовец, Пет кладенци и Пепелина. Най-малкото село с регистрирани 38 жители в областта от много години е Пепелина, а най-голямото е Николово с 2944 души.
И за областта е характерна наблюдаваната в цялата страна тенденция за застаряване на населението, изразяваща се основно в нарастване на дела на населението на 65 и повече навършени години. 
Към 31 декември 2020 г. относителният дял на хората на 65 и повече навършени години е 23.9% (50 862) от общото й население. В сравнение с 2019 г. този дял нараства с 0.1 процентни пункта. Делът на тази възрастова група в общия брой на населението остава по-висок от средния за страната (21.7%). Процесът на остаряване е по-силно изразен при жените, отколкото при мъжете. Относителният дял на жените на възраст 65 и повече навършени години към края на 2020 г. е 28.1%, а на мъжете - 19.5%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - по-ниската средна продължителност на живота при тях.
Децата под 15 години в областта съставляват 12.8% (27 253) от общия брой на населението и са два пъти по-малко, отколкото тези над 65 г.
В края на 2020 г. общият коефициент на възрастова зависимост (отношението на хората под 15 и на 65 и повече години на 100 души от населението във възрастовата група 15-64 навършени години) е 58.0%. През 2019 г. този коефициент за областта е бил 57.6%. В градовете това съотношение е значително по-благоприятно - 54.3%, отколкото в селата - 71.7%. 
Средната възраст на населението в областта достига 45.5 години и е по-висока от средната за България (44.0 години). 
Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата на областта средната възраст на населението е с 5 години по-висока в сравнение с тази в градовете. В градовете средната възраст на населението е 44.4 години, а в селата - 49.4 години.
В края на 2020 г. средната възраст на мъжете в областта е 43.4 години, а тази на жените - с 4.1 години по-висока (47.5 години). За страната средната възраст на мъжете е 42.2 години, а на жените - 45.8 години.
Населението в трудоспособна възраст в област Русе към края на 2020 г. е 126 168 души или 59.3% от общия брой. Сред общините в областта най-висок логично е относителният дял на тази категория население в община Русе - 60.9%, а с най-нисък дял е община Ценово - 51.7%.
Над трудоспособна възраст са 57 479 лица (27.0%), а под трудоспособна възраст - 29 082 лица (13.7%). В община Иваново е регистриран най-висок относителен дял на населението над трудоспособна възраст - 40.6% от общия брой, докато в община Русе този дял e 24.9%. При населението под трудоспособна възраст с най-висок относителен дял е община Бяла - 14.8%, а с най-малък дял - община Иваново със 7.5%.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 години). В областта към 31 декември 2020 г. това съотношение е 61, или всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 61 млади хора.