Година и девет месеца след като за първи път в областта бе установена африканска чума по свинете, в „Свинекомплекс Николово“ все още не е влязло за отглеждане нито едно прасе. За това време другите поразени от епидемията комплекси в Голямо Враново и Бръшлен възстановиха популацията почти до предишните й размери и вече доставят на пазара прясно месо. Работата в Николово още е на етап „усилията ще се насочат главно към възстановяване на част от стадото, непосредствено наблюдение и проследяване на ситуацията, свързана със заболяването „африканска чума по свинете“ и очертаване на стратегия и план за действие в създалата се ситуация“. Кога ще бъде възстановено производството, засега изглежда неясно.
Дружеството кандидатства по две мерки от Програмата за селските райони за ограничаване на последствията от природни бедствия и за възстановяване на селскостопански потенциал. В края на август е сключен договор за покупка на технологично оборудване и модернизация по мярка 4 „Инвестиция в материални активи“. През тази година предстои подписване на договор по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Очевидно за възстановяване на свинепроизводството се разчита на еврофинансиране. 
„Свинекомплекс Николово“ оспорва и размера на обезщетението, получено за унищожените свине, като делото срещу Областната дирекция за безопасност на храните е вече във Върховния административен съд.