261 възрастни хора и хора с увреждания ще могат да се възползват от здравно-социалните услуги по проект на община Русе за патронажна грижа. Екип от медицински специалисти, психолози, социални работници и болногледачи ще предоставя адекватна грижа, включително превенция от заразяване с Ковид-19, на обхванатите от социалната услуга нуждаещи се по 2 часа дневно за период от 12 месеца. Общината е кандидатствала по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа+“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. По нея между одобрените кандидати ще бъдат разпределени 1 837 020,14 лева.
На предстоящата сесия общинските съветници трябва да възложат на общинския отдел „Социални дейности“ патронажната грижа, а на кмета Пенчо Милков да утвърди правила за предоставянето на услугата.