Ценни дарения получи през 2020 година Държавен архив - Русе. Сред тях са документите на актьора Любен Попов, на балетиста Димитър Гайдаров, на проф.д-р Иван Байчев, на доц.д-р инж.Иван Попов, на семейство Тавит и Веселина Лебикян, на Дружеството за българо-германско приятелство в Русе. Ролята на писмените документални свидетелства е осъзната още в дълбока древност. Описаното в архивите ни дава информация за миналото, а запазеното от настоящето ще даде представа за нашето време на бъдещите поколения. Това е причина и в Стратегията на Държавна агенция „Архиви“ да залегне като приоритет обогатяването на Националния архивен фонд и опазването на архивните документи чрез привличане на нови фондообразуватели и комплектуване на постъпления от личен произход, на постъпления от политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества. Прегръщайки тази идеята и изпълнявайки отговорната си мисия, експертите от Държавен архив - Русе продължават неуморно да издирват ценни документи на русенци и на хора, допринесли за славата на Русе, и ги убеждават, че мястото на документите им е в историческия архив на града ни. 
Още в първия месец от отминалата година, през януари 2020 г., Държавен архив - Русе получи ново ценно дарение. То е направено от екипа на фондация „Русчук.бг“ и включва документи на артиста Любен Попов. Новата придобивка ще обогати съществуващия вече негов личен фонд, а безценните материали ще допълнят липсващите моменти и факти от личния и артистичния му живот. 
Дарението, направено от „Русчук. бг“, е провокирано от статия, публикувана във в. „Утро“ 
по повод 120-годишнината от рождението на актьора. То ще остане в архивохранилището на русенския архив за идните поколения, а това е в унисон със задачата, която си е поставил екипът на фондацията, а именно „да осветли историята на родния град през цялото ни известно негово съществуване, като събира информация, изучава и популяризира миналото на града“. Това е и задачата, която стои неотклонно на вниманието на Държавен архив - Русе. Амбицията и ентусиазмът и на двата екипа е налице, а новото приятелството може да гарантира и успешни бъдещи проекти, които със сигурност ще дадат повод на русенци да се гордеят с града си. 
Документите, дарени от фондация „Русчук.бг“ включват материали от честване на 40-годишната творческа дейност на Л. Попов, програми на постановки с участие на актьора и на неговата съпруга Павлина Попова. Голяма част от програмите са с автограф на Л. Попов и посвещения на съпругата му, което ги прави още по-ценни.
Друго важно дарение, отново в сферата на изкуството, направи Димитър Гайдаров (Матрито). Той е роден в Ямбол, но след като отбива военната си служба, постъпва на работа в Русенската народна опера и свързва живота и творчеството си с дунавската столица. Той е артист-балетист в операта от 1957 до 1980 г. 
Дълги години Димитър Гайдаров е премиер солист на русенския балетен състав
изиграл е десетки централни роли в самостоятелни балетни постановки, солови партии в опери и оперети и др. Личният творчески път на танцьора и израстването на русенския балет вървят ръка за ръка през годините и изкачват връх след връх. Едновременно с работата в операта той ръководи танцови състави към Пионерския дом, Окръжния младежки дом, Техникума по зърнопреработване и зърносъхранение „Проф.Асен.Златаров“, Локомотивно-вагонния завод „В. Коларов“. През 1970 г. Димитър Гайдаров създава Представителния студентски танцов ансамбъл при ВИММЕСС и е негов дългогодишен ръководител. С ансамбъла той печели редица почетни звания и медали от фестивали и конкурси в България и в чужбина. Д. Гайдаров е автор на голяма част от хореографията на танците, играни от ансамбъла. Дарението, което той прави на Държавен архив - Русе включва автобиографични и биографични документи, програми и афиши, статии, отразяващи творческия му път, снимки от балетни постановки с негово участие и от участия на студентския танцов ансамбъл.
Поредно ценно дарение за Държавен архив - Русе са 
писма и документи на семейство Тавит и Веселина Лебикян
предадени от сина им Хачик Лебикян - русенски краевед, музеен работник и общественик, носител на награда „Русе“. През 2005 г. излиза от печат една от най-интригуващите му книги, посветена на неговите родители: „Поздрав сърдечен, макар и далечен: Войнишките писма между Тавит Лебикян и неговата годеница и съпруга Веселина [Лебикян] 1940-1944 г.“. В нея са публикувани писмата, които двамата русенци са си писали по време на Втората световна война. Именно тази кореспонденция, както и някои лични документи и снимки, предава за постоянно запазване в архива Хачик Лебикян. 
Не по-малко ценни, макар и с друг характер, са документите на Дружеството за българо-германско приятелство в Русе, които наскоро предаде настоящият председател на дружеството инж.Николай Генчев. То е създадено от инициативна група с участието на доц. Добрил Христов, проф.Марко Тодоров, Гертруде Тодорова, Димитър Волф, Мариана Габровска, доц.Марко Тодоров, Петър Сигалов и Гитко Ангелов. На 6 април 1990 г. е предварителната сбирка на групата, а на 17 април 1990 г. става същинското учредяване на дружеството. Записват се 57 души и след разисквания единодушно са приети уставът и програмата. Дружеството се ръководи от управителен съвет с председател, заместник-председател и секретар и от общо събрание. 
За пръв председател на Дружеството за българо-германско приятелство е избран доц.Добрил Христов, който изпълнява длъжността 15 години 
- до 15 април 2015 г., когато предава председателството на инж.Николай Генчев.     
Дружеството за българо-германско приятелство в Русе е доброволно сдружение на граждани, поставящи си за цел задълбочаването на културните и икономически връзки между гражданите на България и на немскоговорещите страни, като в понятието „култура“ се влага по-широк смисъл и се има предвид изкуство, наука, техника, спорт, туризъм и др. Основните насоки са към опознаване на културата и достиженията на хората в немскоговорещото пространство, тяхното съвремие и проблеми и популяризиране на българската култура в немскоговорещите страни на основата на връзки с подобни клубове и дружества в тях. За реализиране на основните насоки дружеството се стреми към създаване на постоянни връзки с клубове и дружества в съответните страни и връзки с културни институции и представителства на тези страни в България.     
Документите, предадени в Държавен архив - Русе, отразяват дейността на дружеството през 30-годишния период на неговото съществуване. Те включват материали за създаване на дружеството, протоколи, устав, програма, заявления и списъци на членовете, материали и снимки от провеждани срещи и сбирки, грамоти.
Със съдействието на доц.Добрил Христов, удостоен със званието „Приятел на Държавен архив - Русе за 2019 г.“, архивът се сдоби и с документи и събрани материали на доц.Иван Атанасов Попов, дългогодишен преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Постъплението е предадено от брата на доц.Попов и включва лични документи, статии, снимки и документи, събирани от Иван Попов при направено от него
историческо проучване на фамилната история на рода Червениванови
Материалите са ценни, тъй като съдържат събрана на едно място информацията за представителите на рода Червениванови, и по-конкретно д-р Никола Червениванов (химик), които имат принос към развитието на Русе, излъчили са кметове на града и са участвали в икономическия, спортния и културния живот. 
И последно, но не по важност, е дарението на личния архив на проф.д-р Иван Байчев. Роден в Бяла Слатина, завършил Висшия ветеринарномедицински институт в София, той е известен български учен в областта на хранителната промишленост, екологията и опазването на околната среда с над 2000 научни публикации в български и чуждестранни издания, повече от 250 научни разработки, книги, научни помагала, технологии и изобретения. Работил като ръководител на филиала на Института по месопромишленост в Русе и Русенския университет, а в периода 1990-1994 г. е заместник-кмет на община Русе по направление „Хуманитарна и социална политика“. От 2007 г. проф.д-р Иван Байчев активно се занимава с литературно творчество и е издал седем книги, последната от които е „Биографични разкази без ретуш“, която излиза само месец преди смъртта му (23 март 2018 г.). Документите на проф.д-р Иван Байчев са дарени от съпругата му и предстои да бъдат подробно описани. 
Държавен архив - Русе благодари на всички приятели и дарители, които помагат да се запази жива паметта на града и тя да бъде предадена на следващите поколения. 

Таня Великова, 
Държавен архив - Русе