Всеки четвърти жител на областта изпитва материални лишения, а 74,4 хиляди живеят в риск от бедност или социално изключване. Това показват данните за стандарта на живот от изследване на националната статистика, проведено през миналата година. Линията на бедност е изчислена на 397 лева месечно и под нея живее 20.5% от населението на региона. За бедно се смята четиричленно семейство с доходи под 10 008 лева годишно или 834 лева месечно.
Данните изглеждат стряскащо и процентите са по-големи от предходната година. Това е така най-вече защото самата линия на бедност е качена по-високо - от 355 на 397 лева. Според приетата в Европейския съюз методология, линията на бедност се изчислява като 60% от средния нетен доход на едно лице от домакинството, така че е относителен, а не абсолютен показател.  

Предходната година индикаторът отбеляза изненадващ и необяснен спад спрямо 2017-а, но сега отново се връща нагоре.
По същата причина през миналата година се отчита ръст на живеещите в материални лишения - от 20,8% при предходното изследване до 25.2% сега. От основни продукти и услуги се лишават 22.4% от мъжете и 28% от жените.
31.4 хил. от хората в в риск от бедност или социално изключване съгласно приетите в стратегията „Европа 2020“ са мъже. Чувствително повече - 43 хил., са жените.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Ако в доходите на русенските домакинства се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.5% до 25,7% процента. Ако се изключат и пенсиите, бедните нарастват до 39.1%.
По отношение линията на бедност Русе е на 11-о място в страната след София, Стара Загора, Бургас, Варна, Габрово, Добрич, Перник, Смолян, Силистра и Пловдив. 
Социалното неравенство драстично се увеличава, показват данните на статистиката. Отношението между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата е 7.7 пъти, при 5.7 пъти за предходната година. Този коефициент неотклонно расте в последните години. През 2014 г. най-богатите печелеха само 4.2 пъти повече от най-бедните.
Коефициентът на Джини, който е най-използваният в света за определяне на разликата между благосъстоянието на бедните и богатите в едно общество, показва същата тенденция за увеличаване на неравенството. За Русе той е 38.9 като отново драстично се покачва спрямо предходната година, когато беше 34.1. В нерадостната класация по социално неравенство се изкачваме три места нагоре и вече сме 11-и.