Пенсиите на работещите пенсионери ще се преизчислят служебно и от следващия месец те ще ги получават в новия им, по-голям размер, става ясно от съобщение на Националния осигурителен институт. По данни на „Утро“, промяната ще засегне над 3000 души в Русенско, които продължават да се трудят, като получават и пенсия. Служебното преизчисляване се прави в съответствие с текстовете в новия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. Новият размер на пенсиите влиза в сила от 1 април, но тъй като обработката ще се осъществява поетапно в установения 4-месечен срок, повечето работещи пенсионери ще получат увеличението в следващите месеци със задна дата.
Преизчисляване на пенсията съобразно натрупания трудов стаж след пенсиониране досега се правеше веднъж годишно, но само ако работещите подадат заявление. Пенсиите на пенсионерите, които са подали такива заявления през 2019 г. и от началото на 2020 г. до въвеждане на извънредното положение на 13 март, ще бъдат преизчислявани съгласно заявеното от гражданите, тоест от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението в съответната година. За останалите преизчислението ще се прави съобразно осигурителните данни, постъпили от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително и за месец март 2020 г., които следва да постъпят в информационната система/регистрите на НОИ най-рано в края на април 2020 г. съобщава осигурителният институт.
За извършеното преизчисляване НОИ ще постанови разпореждания, които ще бъдат изпращани с препоръчана поща с обратна разписка, а също така ще бъдат достъпни чрез електронната услуга „Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“ на сайта на института от 1 юни 2020 г.
От вчера в приемните на НОИ не се приемат заявления на хартиен носител за преизчисляване на пенсиите с осигурителен стаж и/или осигурителен доход, придобити след пенсионирането.
Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време на действие на закона, ще бъдат с продължено действие до два месеца след отмяната на извънредното положение.
Във връзка с това НОИ ще измени служебно срока на отпуснатите на съответните лица инвалидни пенсии и добавки за чужда помощ съобразно продълженото действие на експертните решения.
Подаването на документи, свързани с отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица на хартиен носител, вече ще се извършва в дирекциите „Бюро по труда“. В НОИ ще се приемат само документи, подадени по електронен път с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт.