Любопитно е какви правила за опазване на здравето е трябвало да спазват учениците преди 100 години и дали са се променили много днес. В ученическите книжки на ученичките от русенската държавна Девическа гимназия „Княгиня Евдокия“ (днес МГ „Баба Тонка“) са вписани редица правила за поведение, ред и дисциплина, поддържане на чистота, а също и за здравето. Разлиствайки документите, запазени в Държавен архив-Русе, прави впечатление, че на ученичките са вменени изпълнението на редица задължителни правила, има много забрани, наказания и никъде не са описани права... 
На ученичките е било забранено „да се скитат по улиците без работа, а така също да се бавят вън от квартирите си зимно време по късно от 6 часа, а лете от 8 часа, без да са придружени от родителите си или настойниците си“. 
Сред забраните са девойките да посещават други гостилници и сладкарници 
освен ония, които е определило училищната управа; да посещават балове, както и концерти, театрални представления, вечеринки без позволение на директора или ако не са придружени от родител или настойник. Ученичките нямали право да посещават съдебни заседания, политически събрания, митинги и избори, партийни шествия. 
Има и парадоксални забрани: като тези да посещават библиотеки и читалища и да вземат книги от тях без разрешение на класния наставник; да пишат по вестниците, както и да събират пари помежду си за каквато и да е цел. Друга точка пък гласи: „забранява се на ученичките да се отнасят жестоко с животни, да повреждат частна и обществена собственост, както и растения, гнезда и убежища на полезни животни“. 
Ученичките от гимназия „Княгиня Евдокия“ в Русе са задължени да идват в училище с чисти дрехи и обуща, формена шапка, сресани коси, изрязани нокти и да имат чисти училищни пособия. Когато влязат в гимназията, те са длъжни да отварят и затварят вратите леко и внимателно; да изтриват от прах и кал обувките си в поставените за тази цел изтривалки; да пазят тишина и да вървят чинно; да поставят галошите си, връхните си дрехи, шапки и умбрели (чадъри) на определените за тях места. В отделна забележка 
строго се забранява на ученичките влизането в клас с галоши 
или облечени във връхните си дрехи.   
През учебната 1918/1919 година учениците са били разпуснати близо два месеца във ваканция поради върлуването на испански грип и петнист тиф. Това ни дава повод да припомним здравните правила отпреди 100 години, които учениците е трябвало да спазват. Сами ще се убедите, че те звучат особено актуално днес. Цитираме текстовете дословно. 
1.Какъ да се пазят ушите. - 1. Пази ушите си от всякакъв шум и трясък, не удряй никого по ухото, не кряскай никому в ухото и не дърпай никого за ухото. - 2. Никога не чисти ушите си съ остри неща, като пера, клечки, игли или шишове. Не запушвай ушите си съ нищо, дори и с простъ памукъ, освен по съветите на лекаря. - 3. Измивай си всичкото външно ухо, до колкото се вижда от вънъ, но при това измиване предпазливо си служи отъ сапунена вода; като си измиешъ ухото, обърсвай всичките мокри места съ суха кърпа. - 4. Ако падне нещо въ ухото ти, самичък нищо не прави, а колкото е възможно по скоро иди при лекаря. 
Ако влезе въ ухото ви живо насекомо, капни въ него няколко капки дървено масло 
и то капка по капка, додето дойде лекарятъ. - 5. Ако ти тече ухото, не мисли, че това не е опасно за твоето здраве; напротив, требва по скоро да идеш при лекаря да се посъветваш. 
2. Какъ да се пази носа. - 1. Дръжъ носа си постояно чистъ. Помни, че устата служатъ за ядене, а носът за дишане. Не си човъркай носа съ пръсть. Не се секни шумно, всякога по напред очисти едната половина отъ носа, а после и другата - Ако не можешъ добре да дишашъ презъ носа при ходене, тичане, на сънь или кога се разговаряшъ, помоли лекаря да те прегледа и да издири причините за това. 
3. Какъ да се пазятъ органите за дишане. - 1. Дишай винаги съ затворени уста. - 2. Гледай колкото е възможно да не дишаш въ прашенъ и разваленъ въздухъ, не дигай и самъ прахъ въ стаята, въ която седиш или на улицата. - 3. Никога не плюй и не храчи по пода, но въ плювалниците. - 4. Лете, колкото е възможно работи при отворени прозорци, зиме пъкъ, кога е топло, 
проветрявай стаята си всеки день, по няколко пъти и отваряй при това едновременно прозорците и вратата
- 5. Не стой на въздушно течение, т.е на вятъра, между два отворени прозорци и врата, особено когато си сгорещена, изпотена. - 6. Грижи се да има въ стаята, дето спишъ, колкото е възможно по-чист и пресен въздухъ; не забравяй, че въ тази стая, ти прекарвашъ повече отъ живота си, че тамъ ти си почивашъ отъ дневни трудове и тамъ ще трябва да си придобиешъ нови сили за другия денъ. - 7. Никога не се натискай съ гърдите или съ корема си до какъвто и да е предметъ. 
4. Какъ да се пазятъ очите. - 1. Не чети, не пиши и въобще не работи на слаба светлина. - 2. Денем избирай за работа такова място в стаята, дето прозорецътъ да се пада отъ лявата страна, а при това така, че презъ прозореца да се вижда часть от небето. Слънчевите лъчи не трябва да падат на твоята работа. - 3. Когато се занимаваш  на изкуствена светлина, туряй лампата или свещьта малко наляво отъ себе си, но не по-далечъ отъ половинъ метъръ разстояние. Помни, че е много вредително за очите да работишъ при мержалива светлина или легналъ в леглото си. - 4. Винаги пиши с гъсто мастило. Гледай по отрано да се навикнешъ да пишеш безъ начертани листове и без подлистникъ. - 5. Ако усетиш, че ти се умарятъ очите, наведнъжъ прекъсни работата си и няколко време гледай презъ прозореца докато ти починатъ очите.
- 6. Когато оздравяваш отъ някоя голяма болесть гледай добре да вардиш очите си 
в продължение на няколко време. - 7. Ако въ очите ти падне прахъ или нещо друго, предпазливо разтривай съ пръсти клепачите си по посоката къмъ носа. Ако предметът не излезе, тогава се съветвай с лекаря. - 8. Ако недовиждаш добре, или изобщо страдашъ отъ очиболъ допитай се до лекаря: само той е въ състояние да реши, потребни ли са ти очила: трябва ли всякога да ги носишъ, или само при четене и писане и какъв именно номеръ очила е по добър за твоите очи. 
5. Правила за домашни занятия седнишком. - 1. Прозорецътъ или лампата трябва винаги да стоятъ отъ лявата ти страна. - 2. Кога пишеш, поставяй стола си така, че предната му част да влиза 2-3 сантиметра под масата. - 3. Краката си опирай на пода; ако не достигат пода, тури едно столче и на него стъпвай. - 4. Когато стоишъ на столъ, не кръстосвай краката си  (не туряй коляно върху коляно или стъпало върху стъпало) - 5. Винаги бъди права на стола, когато се облягаш на гърба му, не си навеждай главата много напред. - 6. Ръцете си до самите лакти дръжъ всякога на масата, съ лявата си ръка подържай книгата и я движи полека на горе споредъ това, колко писмото се доближава до долния край на страницата. - 7. Книжката, на която ще пишешъ, винаги туряй право предъ гърдите си, малко надясно отъ средата  й. - 8. Когато четеш, отмествай стола от масата, а пъкъ книгата дръжъ силно съ двете си ръце малко наклонно, тъй че горния й край да е по горе от долния, който се допира до масата. - 9. Между очите и редовете на книгата трябва да има разстояние най-малко 30 сантиметра. - 10. Стольтъ трябва да има такава височина, че лактите трябва да бъдатъ наравно съ масата. Ако пъкъ стольтъ, (както това често се случва) е много нисъкъ, туряй подъ себе си възглавница  съ нуждната дебелина. 
6. Какъ да се пази тялото изобщо. 
- 1. Чистъ пресен въздухъ и слънчева светлина са безъ друго необходими за запазване и поддържане здравето
за туй трябва всякога да се грижимъ колкото е възможно, по свободно да влизатъ въ жилището си. Гледай да уякчавашъ тялото си, като миеш всеки ден съ студена вода поне горнята му частъ. Ако е възможно, добре е всяка неделя да се къпешъ съ вода сгорещена отъ слънцето. Въ такава вода не оставай повече отъ 10 минути, после обърши се добре, облечи се и се разхождай, за да ти се стопли тялото. - 4. Устата и гърлото си дръжъ чисти, всяка сутринъ и всяка вечерь, а също и след всяко ядене не забравяй да ги очиствашъ съ студена вода. - 5. Гледай да си правишъ, колкото е възможно повече движения на чистъ въздухъ. - 6. Не се обличай много топло (особено въ стаята ). Главата си покривай съвсемъ леко, а пък шията гледай да оставишъ отворена. - 7. Не стягай съ корсетъ, поясъ или подвръзки никаква часть отъ тялото си. - 8. Стъпалата на обувките ти трябва да прилягат най-добре на твоите крака. 
Високи токове на обувките са вредителни
по-добре носи на краката си широки и низки обувки. Никога не оставай въ мокри чорапи и обувки и въобще въ мокри дрехи, но колкото може по скоро ги променявай и обличай всичко сухо. - 9. Винаги бъди умерена въ ядене и пиене; избягвай да ядешъ развалена и мъчносмилателна храна, а също и сладки работи, навиквай се на проста храна и не яжъ по вече отъ три пъти въ едно едно денонощие, никога не употребявай въ по-голямо количество солъ, пиперъ и  други вещества за дразнение на вкуса, не яжъ недопечено месо и незрели плодове. - 10. Винаги си лягай рано, а също и ставай сутрин по рано, не си разваляй нощната почивка съ някаква напрегната телесна или умственна работа преди да си легнеш.

Цветомира ДИМИТРОВА
Държавен архив Русе