129 стари коли, които задръстват русенските улици и заемат паркоместа, е открила през изминалата година комисия от общината, която издирва такива возила и поставя върху тях стикери с предупреждение към собствениците им. Това е част от последователната политика на администрацията срещу недобросъвестните собственици на трошки, които дразнят съседи и минувачи.
От отчета за изминалата 2019 г. става ясно, че 129 са поставените стикери на стари возила след извършени проверки, като 75 автомобила са премахнати доброволно от собствениците. Срокът за преместването на старите трошки е три месеца от поставянето на стикера. След това от комисията се прави повторна проверка дали предписанието е изпълнено, като се съставя констативен протокол. Ако в определения срок собственикът не е преместил автомобила си, се издава заповед за принудителното му преместване. Така за изтеклата година четири от старите трошки са предадени за разкомплектоване, като общината има сключен договор с „Татаров Кар“ ЕООД за оползотворяването им. Глобите за собственици на автомобили, които не са изпълнили предписанията за преместването, са от 300 до 1000 лева за физически лица и имуществена санкция от 1500 до 5000 лв. за едноличните търговци и юридическите лица. От общината припомнят, че преместването на старите коли на друго място общинска или държавна собственост не спира изпълнението на даденото предписание.