Недопустимо е с наредба на общинския съвет да се ограничават правата на децата, като се поставят в зависимост от изпълнението на финансовите задължения на техните родители към общината. Това посочи в свое решение състав на Административния съд и отмени разпоредбата, според която изрядните данъкоплатци получават предимство при класиране в детски градини и предучилищни групи. Решението обаче може да се обжалва.
Спорът повдигна прокуратурата, която поиска критерият да бъде анулиран като незаконен.
Класирането за детски градини става чрез кандидатстване и на база оценка по различни критерии. Един от тях е именно този, който гласи, че всяко дете получава 20 точки, ако родителите му не дължат местни данъци и такси за предходната година.
Съдът изтъкна, че посещаването на детска градина е не просто услуга от социален характер, а е етап от предучилищното образование, което следва да се гарантира от държавата. Затова е незаконно да се ограничават достъпът до образование и правата на децата заради финансови задължения на родителите им. Отделно, че специални закони разписват начините за събиране на общински вземания и вмъкването им в подобна оценъчна скала бе определено като „скрит способ за принуда на длъжника, чрез който се заобикаля предвиденият от закона ред“. Още повече, че това е критерият, който редом с  този, касаещ деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 години, носи най-много точки - 20 и осигурява значително предимство. А останалите се оценяват с 10 и по-малко точки, посочи съдът. Затова прецени, че в тази част разпоредбата трябва да се отмени и да се премахне критерият, даващ право на семейства, които са изрядни данъкоплатци.