От 1 януари 2015 г. земеделците ще получават директни плащания за обработваните от тях земи, само ако имат правно основание за ползването им. Това предвиждат промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Измененията се правят, за да се прекрати практиката за подаване на заявления за подпомагане по схемата без правно основание за ползването на нивите и без знанието и съгласието на техните собственици.
От 1 януари 2015 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за плащане по Схемата за единно плащане на площ. Ползватели на земеделски площи могат да бъдат: собствениците, арендатори, наематели, кооперации, ползватели на земеделски масиви в резултат на сключени споразумения.
Правното основание за ползване ще се доказва с нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с които се придобива право на собственост върху земеделски земи; договори за аренда или за наем; договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация; заповеди за разпределение на масивите; разрешителни за паша и др. документи.
Правните основания за обработка на земите ще се регистрират в специален софтуер, създаден от Министерството на земеделието и храните и обвързан с Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).
Ако промените бъдат приети, по Схемата за единно плащане на площ ще може да се кандидатства само с площи, които фигурират в софтуерния продукт на името на кандидата за подпомагане. Според вносителите с промените ще се сведат до минимум случаите на застъпвания на заявени за подпомагане земеделски площи - казус, който всяка година създава проблеми на фермерите.