- Инж. Желев, в инвестиционните ви планове бе включено използването на природен газ като гориво. Бихте ли разказали повече за този проект?
- Започнахме сериозна работа в посока използването на природен газ като основно гориво в два от нашите котли, а именно К4 и К8. До сега сме използвали природния газ само като гориво за разпалване. Дойде време да направим следващата крачка за развиване на нашата дейност.
- Вие имате разрешение за използване и на биомаса. Защо биомаса?
- Всички, които разбират от енергетика знаят, че биомасата е едно от най-екологичните горива и при него не се отделят вредни емисии във въздуха. Нашето производство се осъществява с основна суровина вносни въглища. В последните години обаче техните цени се покачиха много. Видяхме че няма да успеем да издържим в тази ситуация. По тази причина предвиждаме реконструкция и на други два котела, за да ги пригодим да работят на обогатено гориво, местни въглища и биомаса.
- Преди време се направиха изменения на Закона за чистотата на атмосферния въздух. С тях се задължават операторите на средни и големи горивни инсталации с топлинна мощност от 20 мегавата да монтират система за видеонаблюдение и контрол. Тези изменения касаят пряко и „Топлофикация Русе“. Имате ли вече такава система?
- В момента се работи по нейното изграждане. Освен тази система за видеонаблюдение ще има и измерване и на количествата подавана биомаса за оползотворяване. Контролът при нея ще се осъществява чрез специално съоръжение, което е автоматично и работата му е да дозира нужните количества. 
- Тези изменения бяха следствие на редицата нарушения, които институциите установиха в различни предприятия?
- Да, след влизането на страната ни в Европейския съюз се приеха много нови разпоредби, които регламентират контрола и изискванията за качеството на въздуха, водата, почвата и т.н. Ратифицираха се норми на самия Европейски съюз. Създадоха се много нови структури за контрол в сферата на екологията.
Вследствие на засиления контрол бяха констатирани някои нарушения или по-точно излизане извън установените норми за чистота на въздуха. Държа да отбележа, че малко се спекулира с темата екология, защото в зората на индустриалната революция замърсяването вследствие на промишлеността е било многократно по-високо. Благодарение на тази индустриална дейност, в основата на която е експлоатацията на твърди горива, са се развили напредналите държави. За всички е известно, че нашата страна в много отношения трябва да догонва останалите европейски народи, ако иска да поне да се изравни с тях. Днес развитите европейски държави, които определят екологичните стандарти, могат да си позволят да се освободят от промишлената дейност, която отделя определени парникови газове. Това обаче е благодарение на факта, че те вече са постигнали поставените си цели от експлоатацията на подобна промишленост. Сега, благодарение на постигнатия вследствие на индустриалната революция висок стандарт и натрупан капитал, тези развити страни могат да инвестират в иновативни инсталации, които безспорно са по-екологични, но и изключително скъпи.
Нашето дружество прави всичко възможно, за да отговаря на всички въведени от Европейския съюз и нашето законодателство правила и същевременно да покрива стандартите в бранша. Поради тази причина поддържаме комуникация и добър диалог като оказваме пълно съдействие на контролните органи. Както за нас като предприятие, така и за компетентните органи е важно да се спазва българското и европейското законодателство, отнасящо се за опазване чистотата на въздуха и околната среда. Във връзка с това, както казахме, ще има монтирано видеонаблюдение на територията на дружеството. Чрез тази мярка ще се осигури възможност в реално време експертите от РИОСВ и представителите на местната управа да имат информация за вида на подаваното гориво до инсталациите. Посредством тази система за видеонаблюдение се надяваме, че ще бъдат разсеяни всякакви спекулации свързани с дейността на „Топлофикация Русе“ и обвинения, че тя е източник на замърсяване.
Ние сме много чувствителен град на тема екология и замърсяване на въздуха. Помним годините, когато Русе беше обгазяван от заводи в Румъния и последвалите граждански протести.
- Какви други планове имате?
- Планираме да внедрим в експлоатация сероочистващата инсталация. Това е нещо много важно. В момента сме в процес на изваждане разрешително за строеж. Продължаваме и с разширяването на топлопреносната мрежа. 
- Бихте ли припомнили условията на договорите за заплащане на равни месечни вноски и за участие в програмата „Изряден клиент“?
- От условията по програмата „Изряден клиент“ може да се възползва всеки коректен към дружеството абонат. Самата програма „Изряден клиент“ е заложена в клиентския софтуер и всеки абонат, който си плаща редовно в срок текущите задължения, получава съответната отстъпка. 
Договорът на равни месечни вноски е изготвен въз основа на една разпоредба, предвидена в Закона за енергетиката и наредбата за топлоснабдяването. При този договор абонатът плаща ежемесечно равни вноски в продължение на 11 месеца, а в дванадесетия месец се изготвя една изравнителна вноска, която има за цел да коригира разминаването между реалното потребление и сбора от равните вноски. 
За повече информация заинтересованите абонати могат да посетят центъра за работа с клиенти на адрес ул. „Боримечка“ 43 или да позвънят на телефони 082/883576 или 0889874084.
- Може ли отоплението на климатик да бъде по-изгодно от централното отопление?
- Определено не! Няма място за сравнение. Отоплението с климатик е много по-нерентабилно. Централното отопление е висококачествен, леснодостъпен, евтин и не на последно място високоекологичен начин на отопление през зимния период.