Все по-малко работещи в частния сектор издържат все повече заети в бюджетните сфери, показват данните на регионалната статистика за третото тримесечие на годината. Към края на септември работещите в Русенско са 66 600 души или с 1% по-малко, отколкото преди 12 месеца. Заетите в частния сектор обаче намаляват с 800, а в обществения обратно - се увеличават с около 200 души. Към 30 септември в обществения сектор работят 13 700 души, а в частния - 52 900. Така докато преди година за заплатата на един бюджетник са се грижели четирима бачкатори, сега тази задача се пада на 3.85.
За последните 12 месеца на годината ножицата между заплатите в обществения и частния сектор се увеличава от 96 на 125 лева. В обществения сектор средната работна заплата за периода юли - септември 2019 г. е 1128 лв., а в частния - 1003 лева. 
Както "Утро" писа, през третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1028 лева. Спрямо второто тримесечие на 2019 г. тя намалява с 4 лв., а спрямо третото тримесечие на 2018 г. увеличението е със 114 лева. 
В сравнение със същия период на миналата година увеличението на средната работна заплата в обществения сектор е 13.8%, а в частния - 12.1%.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2019 г. са получили наетите в добивната промишленост - 1544 лева, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1530 лв. и "Селско, горско и рибно стопанство" - 1510 лв. През това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в хотелиерството и ресторантьорството - 594 лв., а след тях се нареждат наетите в икономическа дейност "Административни и спомагателни дейности" - 641 лв. 
По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2019 година Русенска област заема девето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) - 1704 лв., следвана от област Стара Загора със 1165 лева и област Варна - 1162 лв. С най-ниска средна месечна заплата са областите Видин - 810 лв., Благоевград - 815 лв. и Кюстендил - 868 лв. 
Средната месечна работна заплата за страната е 1249 лв. - с 221 лв. или 21.5% по-висока от тази за Русе.