Арендодателите ще имат 10-годишен давностен срок, в който трябва да потърсят парите си, като в противен случай ще ги загубят. Промяната се предлага с проекта за нов Закон за земята, който е качен за обсъждане на страницата на министерството на земеделието. По него се приемат предложения или жалби до 5 декември тази година. Досега нямаше таван на сроковете, в който хората можеха да получат рентата си за земята, която са предоставили на арендаторите за обработка.
Когато договорът е сключен между търговци, вземането на рентното плащане се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, гласи още проектозаконът. 
Договорите за ползване на земеделска земя не могат да действат повече от 10 стопански години, се посочва още в закона. Ако договорът бъде сключен за по-дълъг срок, той има сила за само 10 години.
Изключение от правилото има само ако става въпрос за трайни насаждения. Тогава срокът на договора се определя в зависимост от вида на насаждението, но не може да бъде по-дълъг от 30 стопански години. 
Договорите за ползване на земеделска земя със срок до една година се сключват в писмена форма, гласи още новият проект. Ако тези договори са над една година, или пък имаме споразумение за изменението или прекратяването им, тогава те се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните и подлежат на вписване в службата по вписванията по местонахождението на имотите.
Договорите и споразуменията подлежат на регистрация в общинската служба по земеделие.