Възрастта за пенсиониране да се повишава в бъдеще, да се въведат по-строги изисквания за получаване на пенсия от Държавното обществено осигуряване, да се ограничи достъпът до схеми за ранно пенсиониране, както и да се обсъдят възможности за въвеждане на многофондова система във втори и трети стълб на пенсионната система. Това са предложения, залегнали в отчета за 2018 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.).
Проектът e публикуван за обществено обсъждане в портала за обществени консултации.
В отчета за 2018 година се посочва, че в дългосрочен план дефицитът в пенсионната система ще продължава да се възпроизвежда и в следващите години. Този негативен тренд, както и трайната тенденция на застаряване на населението, което неминуемо в бъдеще ще доведе до значително увеличение на разходите за пенсии, са повод за новите мерки. 
Авторите на проектодокумента предлагат да се обсъдят възможности за въвеждане на многофондова система във втори и трети стълб на пенсионната система, постепенно намаляване на таксите и удръжките, създаване на механизъм за гарантиране на средствата от вноски на осигурените във фазата на натрупване в допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Друга мярка е укрепване на Фонд "Сребърен" за стабилизиране на пенсионната система и за посрещане на демографските предизвикателства в дългосрочен план.