Бизнес климатът през октомври се влошава, показват данните на Националния статистически институт. Понижението спрямо септември на показателя е с 1.4 пункта в резултат на по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността, строителството и търговията на дребно.
Анкетата отчита понижени очаквания за износа и производствената активност в промишлеността през следващите три месеца. Средното натоварване на мощностите намалява с 0.6 пункта в сравнение с юли и достига 76.3%.
Недостигът на работна сила продължава да е най-сериозната пречка за развитието на бизнеса в секторите Строителство и Промишленост. За Търговията на дребно и Услуги най-голям проблем са конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда.
Повишаване на цените очакват само предприемачите в сектора на услугите. В търговията на дребно, промишлеността и строителството очакванията са за запазването им на настоящите им нива.