750 000 лева за една година дава община Русе на оператор, който да стопанисва и експлоатира регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.
Преди да бъде пусната обществената поръчка, от общината направиха пазарна консултация с фирма "Астон Сервиз", която в момента се грижи за чистота в русенските села и крайните квартали. Оттам проявиха интерес и изпратиха отделни ценови предложения за всяка от дейностите в поръчката, като вероятно фирмата ще е един от участниците в процедурата. 
Регионалното депо е изградено в местността Под Ормана върху площ от 292 дка общинска земя, от които 25 дка са за клетки за опасни отпадъци. На територията му има три клетки за неопасни отпадъци, в които се депонират съвместно битови и производствени отпадъци, две за опасни отпадъци и две за инертни. На площадката на депото има и свободни терени, които са предвидени за изграждане на още клетки за неопасни и опасни отпадъци. 
Дейностите по експлоатацията на депото, сред които са разриване, уплътняване, запръстяване и оросяване, се извършват с машини, които са собственост на община Русе. Ремонтът на предоставената техника се поема от оператора за негова сметка. Застраховките на пътно-строителните машини и транспортните средства също са за сметка на изпълнителя. Ако машина се повреди и спре да функционира, от фирмата трябва да осигурят същия вид и брой техника до седем дни. Към бъдещия стопанин има редица изисквания, които са подробно описани в техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка.