Какви са новите моменти в следващия програмен период 2021-2027 година, в който ще действат европейските програми за финансиране ще разяснят в сериа срещи по общините в областта до края на месеца експертите на Областния информационен център.
Първата беше вчера в Бяла, днес Ветово е домакин на втората. 
Всички срещи се провеждат от 10.30 часа в залата на  съответния общински съвет.
Следващите посещения ще бъдат в Две могили /26 август/, Иваново /27 август/, Сливо поле /28 август/, Ценово /29 август/ и Борово /30 август/.
Над 9,4 млрд. евро е многогодишната финансова рамка по осемте оперативни програми в България за следващия програмен период. На базата на задълбочен социално-икономически анализ през новите 7 години страната ни е  извела следните приоритети: наука и иновации за конкурентоспобност, образование и обучение за висококвалифицирана работна сила, подобряване на свързаността и цифровизация на икономиката, насърчаване на заетостта и социалното включване, намаляване на бедността и оползотворяване на местния потенциал. 
Преференциално ще бъдат разглеждани проекти в изостаналите райони и действия, свързани с климата, със сигурност и миграция. Новото през 2021-2027 г. ще бъдат инвестициите с териториално измерение, които са фокусирани върху местни и регионални проблеми и се дава по-голяма възможност за партньорство между различни заинтересовани страни - общини, бизнес, неправителствен сектор. С оглед адекватното им решаване ще се залага на интегрирани проекти, финансирани не само чрез програмата за регионално развитие, но и чрез другите програми. За целите на многофондовото финансиране всички оперативни програми, с изключение на програми за транспортна свързаност и храни, ще отделят за териториално развитие по 10 % от ресурса си. Обсъждат се 4  варианта на администриране на регионално ниво на този вид проекти. Най-реалистичният от тях предвижда функции по приоритизирането им, първоначалната им оценка и мониторинга върху изпълнението им да се възложи на Регионалните съвети на плановите райони.