19 463 000 лева са приходите от местни данъци и такси в общинската хазна за първите шест месеца на 2019 година, което е 65,9% изпълнение на приходите спрямо плана по бюджета. Това съобщи за "Утро" шефката на общинската дирекция "Местни данъци и такси" Даниела Робева, като отбеляза, че в сравнение със същия период на миналата година постъпленията са с 1 169 000 лв. повече.
От данъка върху недвижимите имоти са събрани 5 392 000 лв. при план 7 650 000 лв. Постъпленията от данъка върху превозните средства са 3 888 000 лв. при план 6 500 000 лв., а от такса битови отпадъци - 7 845 000 лв. при план 11 100 000 лв. 

От патентния данък са влезли 109 000 лв. при план 200 000 лв.
При всички приходи се наблюдава увеличение на постъпленията в сравнение със същия период на миналата година. Изключение правят приходите от туристическия данък и от патентен данък, при който съществува тенденция за намаляване на дейностите, облагани с този вид данък, коментира Робева. Като цяло постъпленията през първото полугодие предполагат изпълнение на приходите, заложени в плана на бюджета за 2019 година, допълни още тя. 
Общинската шефка посочи, че през системата за плащания по електронен път на задължения по местни данъци и такси са постъпили над 375 000 лв.
Общо постъпленията от селата за първото полугодие са в размер на 234 000 лв.
Робева подчерта, че се работи активно по събиране на старите задължения. През първото шестмесечие на годината са издадени 1452 акта за установяване на общински публични задължения, като общите постъпления от задължения за минали години са в размер на 3 386 000 лв. В това число влизат и суми по издадени актове през предходни години. Преди издаването на тези актове са изпратени 1125 съобщения за вземания. 734 са преписките, предадени на частни съдебни изпълнители и НАП за образуване на изпълнителни дела срещу некоректни длъжници, каза общинската шефка. Тя допълни, че има предадени преписки включително и към отдел „Търговска несъстоятелност“ за задължения на дружества в търговска несъстоятелност.