Все по-малко работещи в частния сектор издържат все повече заети в бюджетните сектори, показват данните на регионалната статистика за първото тримесечие на годината. Към края на март заетите в Русенско са колкото в края на миналата година. Работещите в частния сектор обаче намаляват с 0,4%, а в обществения обратно - растат. Така към 31 март в обществения сектор работят 13.7 хил. души, а в частния - 53.2 хил., или 79.5% от всички наети лица в областта.
За първите три месеца на годината ножицата между заплатите в обществения и частния сектор намалява, но остава сериозна - 107 лева. В обществения сектор средната работна заплата за периода януари - март 2019 г. е 1073 лв., а в частния - 966 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор намалява с 20 лв. или с 1.8%, а в частния нараства с 50 лв. Ако ги сравним спрямо година по-рано, темповете на ръст са почти еднакви - 12.2% е увеличението на средната работна заплата в обществения сектор, а в частния - 12.1%.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица в икономически дейности "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1457 лв., "Селско, горско и рибно стопанство" - 1442 лв. и "Добивна промишленост" - 1353 лв. И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност "Хотелиерство и ресторантьорство" - 581 лв., след тях се нареждат наетите в икономически дейности "Административни и спомагателни дейности" - 623 лв. и "Строителство" - 660 лв.