Ценно постъпление обогати документалния фонд на Държавен архив - Русе. Районната колегия на русенската структура на Български лекарски съюз предостави свои документи от периода след възстановяването си през 1990 г. Дарението е второ постъпление във фонд №564 "Български лекарски съюз - Русе". За нас този жест е особено ценен, тъй като не са много организациите, които се сещат да предоставят в Архива документация от годините, непосредствено след началото на демократичните промени в България. Надяваме се и други организации да последват примера на лекарите, за да попълним белите петна, които се очертават в доста сфери на обществения живот от най-ново време. 
Жестът, който направи Управителният съвет на Районната колегия на Български лекарски съюз със своето решение да предаде ценните документи, бе в резултат на разговорите, които проведохме и официално, и неформално. Сред предадените документи, които стават обект на Националния архивен фонд, има свидетелства за регистрация, пререгистрация и предмет на дейност, устав и правилници за дейността, списъци на управителните съвети. Интерес представляват протоколи от годишни отчетни събрания, доклади, информации и справки за дейността на съюза, особено тези, по които може да се получи информация за възстановяването на съюза през 1990 г. и годините непосредствено след това. Ценни са и докладите по болни теми, от които стават ясни някои проблеми в сферата на здравеопазването от въпросния период. 
Българският лекарски съюз е създаден през 1901 г. и е втората професионална организация на лекарите в света, след английската. Задачата на организацията е била да защитава интересите на лекарското съсловие и да определя техните хонорари, но постепенно ролята и функциите й се разширяват и тя прераства във важен фактор за организиране на медицинската помощ в страната. Лекарският съюз дори определя здравната политика, приема важни правила за практикуването на лекарската професия, морално-етични норми и финансови взаимоотношения между лекар и пациент, а членството в нея е било задължително. 
През 1947 г. Българският лекарски съюз е закрит от тогавашната власт. Лекарското съсловие не членува в професионално-съсловна организация, а става част от Профсъюза на здравните работници. 
В края на 1989 г. започва постепенното обединяване на лекарската гилдия, създават се 28 регионални дружества, които стават основата за възстановяване на Българския лекарски съюз. В началото на 1990 г. съюзът е възстановен и на 27-ия Възстановителен събор първият избран лидер е проф.д-р Иван Киров. 
Русенската районна колегия на БЛС е една от първите възстановили дейността си. Любопитен факт е, че тя с основание би могла да претендира, че е по-стара от самия Лекарски съюз. Смята се, че през декември 1896 г. в Русе е учредено научно дружество на лекарите, по подобие на създаденото по-рано такова във Варна, а членове на това дружество са сред 304-ата делегати на Първия събор на българските лекари, свикан на 10 октомври 1901 г. и смятан за учредителен за БЛС. За съжаление, в архива няма документи за това дружество и за дейността му. 
Първото предаване на документи на Лекарския съюз в русенския архив е през 1970 г., направено е от Професионалното дружество на здравните работници в Русе. Те предоставят на ДА устав на съюза, правилник на фонд "Лекарска взаимопомощ", протоколи от общи събрания и доклади по дейността, списъци, декларации, удостоверения и други документи от периода 1941-1949 г. Документите са оригинали и преписи, в ръкопис и машинопис. Отделни документи могат да бъдат намерени и в лични фондове на лекари, предадени в архива. Сега фондът с тази интересна и полезна документация е попълнен благодарение на отговорното отношение на БЛС-Русе към историческата памет. Като изразяваме нашата благодарност към Управителния съвет и специално към неговия председател д-р Цветан Райчинов, ние се надяваме техният пример да се окаже заразителен и за други неправителствени и съсловни организации. 

Таня ВЕЛИКОВА,
главен експерт в ДА-Русе