Всеки четвърти жител на областта изпитва материални лишения, а 64 хиляди живеят в риск от бедност или социално изключване. Това показват индикаторите на националната статистика за 2018 година. Линията на бедност е изчислена на 355 лева месечно и под нея живее 14.9% от населението. 
Данните изглеждат стряскащо, но всъщност сочат, че хората в Русенска област, живеещи в материални лишения, сериозно намаляват - от 34,1% при предходното изследване до 20,8% сега. От основни продукти и услуги се лишават 18% от мъжете и 23.5% от жените, докато предишната година тези показатели бяха съответно 31.5% и 36.7%.

По-малко са и хората в риск от бедност или социално изключване съгласно приетите в стратегията „Европа 2020“ критерии. Според изследването, в тази група попадат общо 64 хиляди души - 25.9 хил. мъже и 38.9 хил. жени. Година по-рано в риск са били 100.5 хиляди жители на областта.
Тези силно положителни тенденции обаче са в резултат най-вече от факта, че самата линия на бедност е свалена по-ниско - от 377 лева през 2017 г. до 355 лева за миналата година. Според приетата в Европейския съюз методология, линията на бедност се изчислява като 60% от средния нетен доход на едно лице от домакинството, така че е относителен, а не абсолютен показател. Как и защо се е понижил средният доход, от данните на статистиката не става ясно. Тъй като и заплатите, и пенсиите са се покачили през миналата година, остава вариантът за драстичен спад на другите доходи, например тези от собствен бизнес. Или да има рязък скок на раждаемостта и това да увеличава броя на децата без доходи, за което и без статистиката е ясно, че не е вярно. Сваляйки летвата обаче, намаляваме бедните - през 2017 г. за бедно се смята четиричленно семейство с доходи под 9508 лева годишно, а за 2018-а този показател е 8939 лева.
В страната има и други подобни ситуации. Линията за бедност пада още в Габрово, Добрич, Кърджали, Перник, Разград, Шумен и Ямбол. За цялата страна линията на бедност е 351.1 лева - същата като миналата година.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните от 2018 г. показват, че ако в доходите на русенските домакинства се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 14.9% до 23,1% процента. Ако се изключат и пенсиите, бедните нарастват до 34.9%.
Въпреки че средната работна заплата в Русенско е доста под средната за страната, линията на бедност от 355 лева е над средната за България - 351 лв. Това е така, защото в структурата на доходите заплатите заемат само около 50%, а останалите компоненти (пенсии, социални обезщетения и др.) не са чак толкова по-ниски от тези в София. Всъщност, ако се извади столицата от сметките, всички данни за средни заплати и доходи в страната ще се променят драстично, но за съжаление такава съпоставка - столица срещу провинция, националната статистика не прави. 
Ако се гледа само линията на бедност, Русе е на седмо място в страната след София, Стара Загора, Бургас, Варна, Габрово и Пловдив. Тъй като по заплати сме чак на десето място, основен принос за пренебрежимо малкото изоставане на Русе в тази класация има сравнително ниското неравенство в разпределението на доходите в областта. Отношението между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата е 5.7 пъти и е седмото най-ниско в страната. За сравнение, в Монтана най-богатите 20% получават 13 пъти повече от най-бедните, а средното отношение за страната е 7.7. Това неравенство обаче се увеличава - през предходната година съотношението в Русе е било 5.4 пъти, през 2016 г. - 4.8 пъти, през 2015 г. - 4.5 пъти, а през 2014 г. - 4.2 пъти.
Коефициентът на Джини, който е най-използваният в света за определяне на разликата между благосъстоянието на бедните и богатите в едно общество, показва същата тенденция за увеличаване на неравенството. За Русе той е 34.1 и е много под средния за страната (39.6). И този показател обаче се влошава, тъй като през предходната година бе 30.1%. В нерадостната класация по социално неравенство слизаме десет места надолу и вече сме 14-и.