Хората с 50 и над 50% увреждане и техните придружители ще пътуват с по-евтини абонаментни карти за градския транспорт, като цената за автобусните линии ще стане 14 лева, а за тролейбусните - 8 лв. Допълнителното намаление е в размер на 2 лева, а предложението на кмета Пламен Стоилов предстои да бъде гласувано от общинските съветници. Социалната придобивка ще облекчи до известна степен финансовото състояние на хората с намалена работоспособност. Целта е да се засили интересът към картите за пътуване в градския транспорт и да се създадат условия за увеличаване на ползването му, обясняват от общинска администрация. В момента общината плаща по 14,50 лв. на издадена карта, а с готвената промяна сумата вече ще е 16,50 лв. 
Общинската администрация ще осъществява контрол предоставените средства да не доведат до свръхкомпенсиране на превозвачите във връзка с обществения транспорт на лицата с увреждания. При възникване на такава възможност средствата няма да бъдат предоставяни, посочват от администрацията. 
Справката за изминалата година показва, че общият брой издадени абонаментни карти за лица с увреждания е 4245, като средномесечният брой продадени карти е 354. С допълнителното намаление от 2 лева се очаква увеличение на продажбите от този вид карти. Затова разчетът е извършен на база предполагаема средномесечна продажба на 500 карти, за които средствата са предвидени в общинския бюджет. Необходимата сума средномесечно е 1000 лева, а годишно - 12 000 лв.