Точно 9 064 000 лева са приходите от местни данъци и такси в общинската хазна на Русе за първото тримесечие на 2019, което е 29,8% изпълнение на приходите спрямо плана по бюджета. В сравнение със същия период на миналата година постъпленията са с 816 000 лв. повече. Това съобщи за "Утро" шефката на общинската дирекция "Местни данъци и такси" Даниела Робева, като посочи, че при всички приходи се наблюдава увеличение на постъпленията в сравнение със същия период на миналата година. Изключение правят само приходите от патентен данък, при който съществува тенденция за намаляване на дейностите, облагани с него. 
Като цяло постъпленията през първото тримесечие на годината предполагат изпълнение на приходите, заложени в плана бюджет за 2019 г., прогнозира Робева. 
Приходите от данъка върху недвижимите имоти са 2 334 000 лв. при план 7 650 000 лв. От данъка върху превозните средства са събрани 1 930 000 лв. при план 6 500 000 лв., а от такса битови отпадъци - 3 430 000 лв. при план 11 100 000 лв. Постъпленията от патентния данък са 76 000 лв. при план 200 000 лв.
Робева припомни, че плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2019 г. се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. Изплатилите целия размер до 30 април получават 5% отстъпка.
А иначе към края на март през системата за плащания по електронен път на задължения по местни данъци и такси са постъпили над 214 000 лв. Сумите, които са събрани от селата в общината, са в размер на 175 000 лв.
Общинската шефка подчерта, че се работи активно по събиране на старите задължения. От началото на годината са издадени 804 акта за установяване на общински публични задължения, като общо постъпленията от задължения за минали години са в размер на 2 148 000 лв., каза Робева и поясни, че в това число влизат и суми по издадени актове през предходни години. Преди издаването на актовете са изпратени 675 съобщения за плащане на задължения по подадени декларации. На частни съдебни изпълнители и НАП, включително към отдел „Търговска несъстоятелност“ са предадени 394 преписки за образуване на изпълнителни дела срещу некоректни длъжници.