От години ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ и Факултет „Природни науки и образование“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“ работят в тясно сътрудничество, което намира израз в реализирането на съвместни проекти по различни европейски програми, насочени към разпространението на добри практики и иновативни подходи в обучението и образованието. В унисон с тези съвместни дейности е и реализираната педагогическа практика в ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ на пет чуждестранни студенти от Китай, Армения и Грузия, които провеждат своето обучение по програма „Еразъм+“ през летния семестър в посочения факултет на висшето училище.  
През първата седмица от своята педагогическа практика студентите се запознаха с опита на преподавателите по английски език от 1 до 8 клас.  Обект на техния професионален и научен интерес са методиката на преподаване и подготовката на учебни материали по английски език за съответните образователни степени. Учителите от частното училище - Нина Феимова, Соня Арнаудова и Таня Борисова, ги очароваха с майсторство и настроение в класната стая, а децата - със знания и комуникативни умения на чуждия език. Питомците на ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ имат възможността да развият интеркултурните си компетентности и да научат за страните на гостуващите преподаватели. 
През следващата седмица чуждестранните студенти ще преподават своите първи уроци по английски език на малките леонардовци.