6437 работодатели от Русенска област обявиха какви възнаграждения са изплатили на физически лица през 2018 г. Те са с 220 повече от миналата година и 97% от тях са предпочели да подадат по електронен път изискваната справка. Съдържащото се в нея ще може да се използва от всяко лице, което има ПИК от НАП или КЕП, за да провери коректно ли са подали данни за него платците на доходи. 
Информацията може да помогне на гражданите и за точното попълване на годишната им данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, която трябва да подадат до края на април. Справките от предприятията позволяват на приходната администрация да извърши съпоставка на декларираните данни от платците и получателите на доходи. 
В справката са отразени изплатените през годината доходи на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, за авторски и лицензионни възнаграждения и др. В нея са посочени изплатени наеми или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество,  облагаеми парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, както и доходи от дивиденти и ликвидационни дялове и от прехвърляне на права и имущество и други, посочени в закона.