Двойно увеличение на данъчните дела и тези по Закона за митниците през миналата година, както и значително по-висока натовареност спрямо 2017-а отчете Административният съд в Русе. Броят на разглежданите първоинстанционни и касационни производства е 1157, като 929 от тях са приключили със съдебен акт. 89% от делата са приключени до 3 месеца и по този показател резултатите на съда също са по-високи спрямо предходната година.
Най-голям относителен дял имат частните административни дела, тези по Закона за МВР, касационните и данъчните дела.
И пред 2018 година се запазва тенденцията да расте броят на оспорваните разпоредби и решения на местната власт. 83% от тях са приключили в кратки срокове с уважаване на протестите или с прекратяване на производствата, след като общинските съвети своевременно са прегласували оспорените си актове. 
Друг добър атестат за работата на съда е запазването на високия процент на потвърдените от ВАС актове - 80%.
Докладът е публикуван в интернет страницата на съда www.admcourt-ruse.com.